fbpx

Direktor, Zamjenik direktora Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JU Federalna novinska agencija

Direktor, Zamjenik direktora Sarajevo

Na osnovu člana 14. Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/00, 48/01, 30/02, 38/03, 17/06, 14/12 i 68/16), član 34. Pravila Javne ustanove Federalna novinska agencije i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora i zamjenika direktora JU Federalna novinska agencija broj: UO-01-1-194-7/20 od 18.03.2020. godine, a u vezi sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), Upravni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I

ZAMJENIKA DIREKTORA

JAVNE USTANOVE FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA

Direktor i zamjenik direktora Agencije imenuju se na period od četiri godine.

 1. Opis poslova za pozicije direktora i zamjenika direktora:
 • neposredno rukovode radom Agencije,
 • organizuju i obezbjeđuju zakonito i efikasno obavljanje poslova iz djelatnosti Agencije,
 • predlažu Upravnom odboru pitanja za razmatranje i donošenje odluka iz nadležnosti upravnog odbora Agencije,
 • organizuju izvršenje svih odluka koje donosi Upravni odbor,
 • naredbodavci su za vršenje finansijskog plana,
 • predlažu opće akte za razmatranje i donošenje koji su u nadležnosti Upravnog odbora,
 • direktor, odnosno zamjenik direktora su dužni da obustave od izvršenja opći akt koji nije u saglasnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta Agenciji ili društvenoj zajednici i da o tome obavijesti organ koji vrši nadzor nad zakonitosti rada Agencije ili osnivaču,
 • vrše i druge poslove predviđene zakonom, drugim propisima, ovim Pravilima i drugim općim aktima Agencije,
 • organizuju rad Agencije i staraju se o blagovremenom, zakonitom i efikasnom obavljanju svih poslova iz djelokruga Agencije,
 • predstavljaju i zastupaju Agenciju,raspoređuju poslove i daju upute za rad,
 • brinu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
 • odlučuju o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa svih radnika u Agenciji, u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Agencije,
 • predlažu Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Agencije,
 • zaključuju odgovarajuće ugovore koji se odnose na obavljanje poslova iz djelokruga Agencije,
 • potpisuju sve akte koji se odnose na obavljanje svih poslova iz djelokruga Agencije,
 • vrše i druge poslove utvrđene općim aktima Agencije.

2. Svaki kandidat za upražnjenu poziciju mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenih pozicija;
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/08) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16);
 • da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13);
 • da nije osuđivan za krivično djelo.

3. Pored navedenih opštih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 • da ima najmanje pet godina rukovodnog radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • da poznaje jedan od stranih jezika.

4. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu;
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti

5. Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, bit će pozvani na intervju.

6. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01).

7. Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Univerzitetsku diplomu (ovjerenu kopiju)
 • dokaz o rukovodnom iskustvu,
 • dokaz u poznavanju stranog jezika,
 • ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 2. alineja 3.,4., 5., 6. i 7.
 • program rada za mandatni period.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ovaj konkurs bit će objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i jednom dnevnom listu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu, sa naznakom:

„Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora – ne otvaraj“.

na sljedeću adresu:

JU Federalna novinska agencija

Ul. Obala Kulina bana br. 16

71 000 Sarajevo

Bosina i Hercegovina

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.04.2020

Datum objave: 23.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.