fbpx

Docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam Mostar

Ovaj oglas je istekao

Docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam Mostar

Na temelju čl. 20a Zakona o radu Fedracije BiH („ Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko- neretvanske županije“, br:4/12), čl. 19. i 27. Statuta i čl. 12. st. 1. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Mostaru raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na

Sveučilištu u Mostaru za potrebe

ustrojbene jedinice Građevinski fakultet

 1. Predmet javnog natječaja;

Objavljuje se Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme s dijelom radnog vremena na radno mjesto:

 1. Docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam – 1 izvršitelj s dijelom radnog vremena

II. Mjesto rada;

Mjesto rada je u Mostaru – Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Građevinski fakultet Matice hrvatske bb, Mostar

III. Kratak opis poslova;

Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ustrojava, organizira, koordinira i izvodi nastavu i druge oblike nastavnog rada iz predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koju je izabran i na koje je raspoređen nastavnim planom i programom, obavlja  poslove konzultacija i mentorstva studenata, organizira i sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru – Građevinski fakultet.

IV. Uvjeti;

Opći uvjeti:

 • da je osoba državljanin BiH;
 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (dostaviti naknadno).

Posebni uvjeti:

 • znanstveni stupanj doktora znanosti u danom području,
 • izvršen izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam,
 • aktivno znanje engleskog jezika

V. Potrebna dokumentacija (originali ili ovjereni preslici) uz potpisanu prijavu:

 • životopis s adresom, kontakt telefonom i mail adresom,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • diploma o stečenom stupnju doktora znanosti,
 • dokaz o izvršenom izboru u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje tehnički znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam;
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

VI. Napomena:

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto koje je predmet natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Kandidat koji nije pristupio intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s traženim dokumentima u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

“Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za

Građevinski fakultet za radno mjesto docent – NE OTVARATI/“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 20.01.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.02.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.