fbpx

Doktor medicine, Medicinska sestra tehničar, Spremačica Mostar

Ovaj oglas je istekao

JU Dom zdravlja Stari grad Mostar raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Doktor medicine, Medicinska sestra tehničar, Spremačica Mostar

Dnevni list, 20.04.2021.

Na osnovu čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), člana 5.stav 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK/Ž“broj.4 i 5/19),čl.4.Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Stari grad Mostar  br.1311/18 od 24.12.2018.godine, te Odluke   broj: 366/21  od 05.04.2021.godine direktor objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA

1.1. Doktor medicine – 2 izvršioca

1.2. Medicinska sestra tehničar – 4 izvršioca

1.5. Spremačica – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

  • da je kandidat  stariji od 18 godina,
  • da je državljanin BiH.

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Pisana prijava –obrazac  sa podatcima o kandidatu, podacima o radnom mjestu  na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka ( obrazac se može dobiti na protokolu Doma zdravlja Stari grad Mostar i na Web stranici http://dzsgmostar.ba)
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu  .
  • uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa

POSEBNI USLOVI:

1.1. Radno mjesto Doktor medicine na neodređeno vrijeme

uslovi: VSS-medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti: pisana prijava na oglas,diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

1.2. Radno mjesto Medicinska sestra-tehničar na neodređeno vrijeme:

uslovi: medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanju rada na računaru .

1.5. Radno mjesto Spremačica na neodređeno vrijeme:

uslovi: NK radnica, dokaz o radnom iskustvu

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, dokaz o radnom iskustvu

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva :

  • uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traže oglasom, sa tačnom naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža ;
  • uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja  za školu/ fakultet koji se traži oglasom;
  • dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uslovima ne  starija od 3 mjeseca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa izvršiti će se usmeni intervju, a za VSS I pismeni ispit. Kao sredstvo poziva i komunikacije  koristiti će se e-mail kandidata.

Podatci o Komisiji  za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista . Tekst javnog oglasa objavljen je na web stranici Doma zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba i na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona https://www.szzhnz-k.ba/index.php

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Prijave  treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Dom zdravlja Stari grad Mostar

Ul. Osmana Đikića br.6

88 108 Mostar

sa naznakom

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO

(navesti naziv radnog mjesta) – NE OTVARATI“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 20.04.2021.

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.