fbpx

Doktor medicine, Medicinski tehničar Jablanica

Ovaj oglas je istekao

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Doktor medicine, Medicinski tehničar Jablanica

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. novine FBiH”, broj:46/10), člana 20. Statuta Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica, člana 4. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije BiH („Sl. novine FBIH“ broj:13/19), člana 17. Pravilnika o radu i člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“ Jablanica, Direktor  JZU raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

I  RADNO MJESTO:

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos za  sljedeća radna mjesta u JZU „Dom zdravlja“ Jablanica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci i to:

 1. radno mjesto – doktor medicine – ljekar opšte prakse u Timu porodične medicine u Službi porodične medicine sa patronažom – 1 izvršilac
 2. radno mjesto – medicinski tehničar  u Timu porodične medicine u Službi porodične medicine sa patronažom – 1 izvršilac

II USLOVI:

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka za radna mjesta iz prethodne tačke definisane Zakonom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“ Jablanica kako slijedi:

Opći uslovi za sva radna mjesta:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;

Posebni uslovi:

za radno mjesto pod a):

 • VSS, završen medicinski fakultet – doktor medicine sa položenim stručnim ispitom u zvanju doktora medicine;
 • posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdatu od strane nadležne ljekarske komore.

za radno mjesto pod b):

 • završena srednja medicinska škola, opći smjer;
 • položen stručni ispit;
 • posjedovanje licence za samostalno obavljanje poslova;
 • poznavanje rada na računaru.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu koja se podnosi na Obrascu za kandidate koji se nalazi u prilogu ovog Konkursa (obrazac se  može preuzeti na web stranici poslodavca), kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 3. licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. uvjerenje o državljanstvu;
 6. uvjerenje o radnom iskustvu;
 7. dokaze o stručnom usavršavanju.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA:

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju i sl.) kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Obavezno popunjavanje obrasca za kandidate koji se prijavljuju u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

ul. Sulje Čilića br.15

88420 Jablanica

(prijava na konkurs – Komisiji za izbor)

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije (osim teksta prijave) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru.

NAPOMENA: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti:

 • ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti  odgovaraju uslovima radnog mjesta  i
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.09.2020

Datum objave: 10.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.