fbpx

Doktor medicine Mostar

Ovaj oglas je istekao

Dom zdravlja Mostar

Doktor medicine Mostar

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18)  članka 26. Statuta, članka 6 Pravilnika o radu Doma zdravlja Mostar, čl. 5 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K i   Odluke ravnatelja br. 3073  -37/20  Dom zdravlja Mostar, raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar

1. Doktor medicine  – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom četrnaest (14) izvršitelja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

  • zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana
  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • licenca za samostalan rad
  • uvjerenje o državljanstvu
  • potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Opis poslova radnog mjesta

Obavljanje poslova doktora medicine , sudjeluje u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite stanovništva određenog područja , organizira i provodi zaštitu pojedinih starosnih skupina stanovništva, osobito kroničnih bolesnika , vrši poslove edukacije zdravstvenih djelatnika u svom timu, obavlja stručni nadzor u svom timu, obavlja prvi i ponovljeni pregled oboljelih i povrijeđenih osoba,….

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti:

  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.
  • uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne, potpune i blagovremene Povjerenstvo za izbor kandidata će pozvati na pismeni test i usmeni intervju pismenim putem.

Tekst javnog natječaja objavljen je na web stranici Doma zdravlja Mostar, u dva dnevna lista i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem  djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb

88 000 Mostar

Na  koverti je potrebno navesti:

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTO DOKTOR MEDICINE

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2020

Datum objave: 23.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.