fbpx

Doktor medicine – Odsjek neurohirugije Bihać

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Doktor medicine – Odsjek neurohirugije Bihać

Na osnovu članova 20a., 21. i 22. Zakona o radu („Službene novine F BIH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 153. i 154. Zakon o zdravstvenoj zaštititi („Službene novine F BIH“, broj: 46/10 i 75/13), članova 4., 7., 8., i 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos („Službeni glasnik USK-a”, broj: 7/19 i
11/19), člana 10. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK-a”, broj: 20/19), Sporazuma o produženju
važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK-a”, broj: 25/20), člana 12., 13. i 14. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine F BIH“, broj: 75/20), člana 22. Pravilnika o obrazovanju, osposobljavanju i usavršavanju uz rad ZU Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać broj: 01-27-2-1/19 i broj: 01-37-3/2020 članova
6. i 7. Pravilnika o radu broj: 01-27-1-1/19., 01-31-1-1/19., 01-35-1/19., 01-37-4/20. i 01-45-1/20, u vezi Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona za 2020.godinu
Federalnog ministarstva zdravstva broj: 02-33-1025-1/20 od 02.07.2020.godine i člana 46. Statuta ZU
Kantonalne bolnice „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać broj: broj: 663/11, 662/12, 52/15, 01-01-1/17 i 01-01-
02/2018, 01-27-1-1., direktor raspisuje
JAVNI OGLAS
ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE I PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO
VRIJEME
I Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać raspisuje javni oglas za
dodjelu specijalizacije i prijem u radni odnos sa brojem izvršilaca kako slijedi:
1) Doktor medicine – Odsjek neurohirugije – 1 (jedan) izvršilac, specijalizacija iz neurohirugije 1
(jedna).
I.I. Opis poslova:
Prijem bolesnika (specijalistički pregled prvi i kontrolni); planiranje dijagnostičkih, operativnih i
terapeutskih postupaka; praćenje razvoja bolesti; sprovođenje odgovarajućih dijagnostičkih postupaka i
terapije; učešće u vizitama; preoperativna priprema bolesnika; učešće u radu konzilijuma i drugih timova
koji se obrazuju na odjelu i u Ustanovi; praćenje uspješnosti dijagnostičkih, operativnih i drugih
terapijskih postupaka; vođenje medicinske dokumentacije i propisanih evidencija; premještaj i otpust
bolesnika; redovno informiranje, davanje stručnih savjeta i preporuka za dalji tretman bolesniku i
njegovateljima; davanje stručnog mišljenja po službenim zahtjevima; davanje uputa i mišljenja
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ostalim zdravstvenim ustanovama u vezi sa upućivanjem i tretmanom
bolesnika.
II Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas trebaju da ispunjavaju slijedeće uvjete:
1) da su državljani BiH,
2) da imaju završen medicinski fakultet,
3) da imaju položen stručni ispit,
4) da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita,
5) da imaju važeće odobrenje za samostalan rad izdano od strane nadležne komore,
6) da poznaju jedan strani jezik.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA „DR IRFAN LJUBIJANKIĆ“ BIHAĆ
Stranica 2
ZU Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać, Darivalaca krvi broj 67, Bihać 77 000, Bosna i Hercegovina, Tel. + 387 37 31 88 00, Fax. + 387 37 31 88 80, E mail.
kabinet@kbbihac.ba, Web. www.kbbihac.ba, Registarski broj: 2-56 kod Suda u Bihaću, ID: 4263189550001, PDV: 4263189550001 Raiffeisen bank d.d. 161 035 001 445 00 35
III Prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima
U slučaju da nakon provedenog ispitnog dijela Javnog oglasa neki od kandidata budu imali jednak broj
bodova, prednost ima kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.
Kanidati prioritet dokazuju odgovarajućim dokumentom u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica i podzakonskim aktima i drugim provedbenim propisima kojima
se bliže uređuju ova pitanja. Navedeni dokaz se dostavlja uz prijavu na Javni oglas. Prioritet pri
zapošljavanju u ovim slučajevima ostvaruje se samo ukoliko se radi o prvom zapošljavanju, odnosno
isto se ostvaruje samo jedan put.
IV Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas dužni su dostaviti slijedeće dokumente radi dokazivanja
općih uvjeta za dodjelu za dodjelu specijalizacije i prijem u radni odnos:
1) pisani zahtjev sa naznakom radnog mjesta i specijalizacije za koju se prijavljuje;
2) biografiju;
3) uvjerenje od državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog
organa. Važećim uvjerenjem se smatra uvjerenje koje nije starije od 6 (šest) mjeseci od dana
predaje prijave na javni oglas, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od
strane nadležnog organa (ne od datuma ovjeravanja kopije istog);
4) ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu, odnosno ako je fakultet završen u inozemstvu
uz diplomu je potrebno dostaviti i rješenje o nostrifikaciji izdano od strane nadležnog ograna u
BiH;
5) ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
6) ovjerena kopija prijepisa položenih ispita na studiju (potvrda ili dodatka diplome iz kojeg je
vidljiv broj predmeta i ocjene iz svakog položenog predmeta);
7) ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija, te duljini trajanja studija;
8) ovjerena kopija potvrde (certifikata) o poznavanju jednog stranog jezika, koja mora sadržavati
sve elemente odnosno mora ispunjavti uvjete iz člana 8. Pravilnika o nazivu, sadržaju i obliku
javnih isprava u obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 17/13),
kao dokaz može se dostaviti ovjerena kopija index-a iz koje je vidljivo da je strani jezik uspješno
položen;
9) ovjerena kopija nagrada za vrijeme studija (npr. nagrada Rektora Univerziteta, Dekana i sl.);
10) potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci (kopija radne knjižice, potvrda nadležnog
PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao
relevantan dokaz o radnom iskustvu). Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u
struci/zvanju/relevantno radno iskustvo može se dostaviti: potvrda/uvjerenje poslodavca ili
poslodavaca kod kojeg kandidat radi ili je radio, a koja moraju biti precizna i detaljna, te
sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno dokazuju da kandidat pojeduje traženo radno
isksutvo. Potvrda/uvjerenje mora sadržavati podatke o tome na kojim poslovima je kandidat
radio – naziv radnog mjesta;
11) ovjerenu kopiju odobrenja za samostalni rad – licenca;
12) dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke III Javnog oglasa;
V Ostale informacije za kandidate:
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA „DR IRFAN LJUBIJANKIĆ“ BIHAĆ
Stranica 3
ZU Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać, Darivalaca krvi broj 67, Bihać 77 000, Bosna i Hercegovina, Tel. + 387 37 31 88 00, Fax. + 387 37 31 88 80, E mail.
kabinet@kbbihac.ba, Web. www.kbbihac.ba, Registarski broj: 2-56 kod Suda u Bihaću, ID: 4263189550001, PDV: 4263189550001 Raiffeisen bank d.d. 161 035 001 445 00 35
Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta izabrani
kandidat je dužan dostaviti po konačnosti odluke o prijemu u radni odnos.
Bodovanje i razgovor obavlja se samo sa onim kandidatima koji su blagovremeno podnijeli
dokumentaciju iz člana IV Javnog oglasa, o čemu će se kandidati obavijestiti pisanim putem.
O terminu razgovora Komisija će obavijestiti pojedinačno svakog kandidata.
Sa kandidatom kojem se dodijeli specijalizacija zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme u
ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać”.
Sva tražena dokumentacija se mora dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 (šest)
mjeseci.
VI Način i vrijeme dostavljanja prijave:
Prijava na Javni oglas dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u
dnevnim novinama.
Prijava sa dokumentima dostavlja se lično putem protokola Ustanove ili putem pošte na adresu: ZU
Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać ul. Darivalaca krvi broj 67, 77 000 Bihać, zapakovana
u neprovidnu kovertu sa naznakom: “Prijava na Javni oglas za dodjelu specijalizacije i prijem u radni
odnos na neodređeno vrijeme broj: __________- naziv radnog mjesta – – NE OTVARATI – Otvara Komisija.

Izvor: www.kbbihac.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 22.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.