fbpx

Doktor porodične medicine Sokolac

Ovaj oglas je istekao

JZU Dom zdravlja „ Dr Ljubomir Ćeranić“ Sokolac

Doktor porodične medicine Sokolac

OPIS RADNOG MJESTA
Broj:02.1/0335-2-27/20
JZU DOM ZDRAVLjA “Dr LjUBOMIR ĆERANIĆ” SOKOLAC

Na osnovu člana 26. Statuta JZU Dom zdravlja „ Dr Ljubomir Ćeranić“ Sokolac, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Dom zdravlja „ Dr Ljubomir Ćeranić “ Sokolac, direktor raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od 12 mjeseci

Na radno mjesto:
1. Doktor porodične medicine……………..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-Da je državljanin BiH
-Da je stariji od 18 godina
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Posebni uslovi:
-VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS
-Položen stručni ispit
-Licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence

Uz prijavu na konkurs sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci)
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Diploma / Uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-Licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu dostavi:
-Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti preporučenom poštom na adresu:
JZU Dom zdravlja “Dr Ljubomir Ćeranić“ Sokolac, Glasinačka 15, 71 350 Sokolac ili lično na protokol ustanove, sa naznakom „ Prijava na konkurs za prijem u radni odnos“.
Konkurs ostaje otvoren 10 ( deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na sajtu JU Zavod za zapošljavanje RS.
Sa svim prijavljenim kandidatima koji su blagovremeno podnijeli svu potrebnu dokumentaciju i koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz Konkursa obaviće se intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konačnu odluku oprijemu u radni odnos donosi direktor ustanove.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2020

Datum objave: 05.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.