fbpx

Domar Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU Stručna i tehnička škola Derventa

Domar Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU “STRUČNA I TEHNIČКA ŠКOLA” DERVENTA
SVETOG SAVE BB
74 400 DERVENTA

JAVNI КONКURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

1. Direktor Javne ustanove Stručna i tehnička škola Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i to:

– Domar– puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom , na neodređeno vrijeme.
Broj izvršilaca 1.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
– da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da imaju :
Završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
Radno iskustvo, (1 godina)

3. Potrebna dokumentacija
Кandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( koje prilaže izabrani kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa ).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom školovanju,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ili ovjerena kopija radne knjižice,

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Stručna i tehnička škola Derventa ul. Svetog Save br. 1, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu , koji će sa kandidatima obaviti direktor škole.
Intervju sa kandidatima će se održati dana 01.04.2020. godine u 9 časova, u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.03.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.