fbpx

Domar škole, Dnevni čuvar

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja građevinsko-geodetska škola

Domar škole, Dnevni čuvar

JU SREDNJA GRAĐEVINSKO – GEODETSKA ŠKOLA
Ulica Franca Lehara broj 5
71000 SARAJEVO
Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“
broj 23/17 i 30/19), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj 35/17), Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-30-1316-
718/20 od 31.12.2020. godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 04-69/21 od 14.01.2021. godine,
r a s p i s u j e s e:
J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini
1. Domar škole – 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na odreĎeno
vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine,
2. Dnevni čuvar zadužen za sigurnost – portir – 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena
sedmično, na odreĎeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do
31.08.2021. godine,
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviĎenih Zakonom o radu,
kandidati su dužni ispunjavati i posebne uslove koji su utvrĎeni Pedagoškim standardima i
normativima za srednje obrazovanje i Pravilnikom o radu i to za:
– Poziciju broj 1. – III stepen stručne spreme – vodoinstalater ili bravar
– Poziciju broj 2. – III ili IV stepen stručne spreme i položen ispit iz protivpožarne zaštite.
Kandidati koji konkurišu na navedena radna mjesta obavezni su blagovremeno dostaviti
slijedeću dokumentaciju –i to obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima
kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom
dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
c) izvod iz matične knjige roĎenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa,
e) uvjerenje/potvrdu o položenom ispitu iz protivpožarne zaštite (za poziciju broj 2).
Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje PIO/MIO,
b) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa
tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje
je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne
starija od tri mjeseca),
e) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana
porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika
ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih
priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog
lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida
i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
f) osobe koje imaju status naveden u tački (e) ovog konkursa obavezne su pored
rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24
mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
g) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministtarstvo obrazovanja i
nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prednost u zapošljavanju pod posebnim uslovima
Pored dokumentacije navedene pod tačkama e) i f) kao dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji,
kandidati trebaju blagovremeno dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju status korisnika, u skladu sa
odredbama Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih
porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 37/20) .
Popis dokumentacije kojom se dokazuje status korisnika po Uredbi
1. Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca: Uvjerenje o statusu djeteta šehida
poginulog,umrlog i nestalog branioca, Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za
suprugu šehida/poginulog,umrlog i nestalog branioca i Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za
šehida-poginulog,umrlog i nestalog branioca (izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku
zaštitu-Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta);
2. Ratni vojni invalid: Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida (izdato od Općinske službe
za boračko-invalidsku zaštitu);
3. Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja: Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje
dobitnika priznanja (izdato od Općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu);
4. Demobilizirani branioci: Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama (izdato od Grupe za pitanja
evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta);
5. Dijete:
a) ratnog vojnog invalida: Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida i Rješenje o priznatom
pravu na invalidninu i Rješenje o priznatom pravu na mjesečni novčani dodatak (izdato od Općinske
službe za boračko-invalidsku zaštitu);
b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja: Uvjerenje o statusu djeteta dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja i Rješenje o priznatom pravu na mjesečni novčani dodatak (izdato od Općinske službe za
boračko-invalidsku zaštitu);
c) demobiliziranog branioca: Uvjerenje o statusu djeteta demobiliziranog branioca i Uvjerenje o
učešću u Oružanim snagama (izdato od Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema
mjestu prebivališta).
Osim navedenog, shodno članu 3. stavu (3) Uredbe, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje/potvrdu o
prebivalištu/boravištu na području Kantona Sarajevo izdatu od nadležnog organa (ne stariju od šest
mjeseci). Kandidat koji ostvaruje pravo na prioritet pri zapošljavanju, shodno članu 5. stav (1)
navedene Uredbe, dužan je dostaviti uvjerenje JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“
Sarajevo da se u momentu podnošenja prijave na javni konkurs nalazi na evidenciji nezaposlenih lica,
odnosno uvjerenje da je zaposlen sa nižom stručnom spremom od stručne spreme koja se traži
konkursom.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a
prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu
dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da
kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije
dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru radnika, kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko
uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrĎeni su
Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i
srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj 35/17) uz primjenu Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje
branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama
u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 37/20)
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u Sekretarijat škole ili slati
na adresu: JU Srednja graĎevinsko – geodetska škola Sarajevo, Ulica Franca Lehara broj 5.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se
na lični zahtjev putem protokola škole u roku od mjesec dana od dana konačnosti odluke o
izboru.
Javni konkurs je objavljen u „Dnevnom avazu“ 15.01.2021. godine i ostaje otvoren do
25.01.2021. godine.

Izvor: www.mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.01.2021

Datum objave: 19.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.