fbpx

Domar Mostar

Ovaj oglas je istekao

Sveučilište u Mostaru, Akademija likovnih umjetnosti

Domar Mostar

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu Federacije BiH („ Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73., Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ-a“ br:4/12), čl. 19. i 27. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9. Pravilnika o radu  Sveučilišta u Mostaru raspisuje:

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na Sveučilištu u Mostaru

za potrebe ustrojbene jedinice Akademije likovnih umjetnosti

I. Predmet  javnog natječaja;

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Domar  –  1 kandidat

II.  Mjesto rada

Mjesto rada je u Širokom Brijegu.

Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Akademija likovnih umjetnosti, Stepinčeva 16

III.  Opis poslova:

– rad na održavanju zgrada, sredstava i opreme  te njihova zaštita od kvarova,

– otklanjanje kvarova  i oštećenja objekata,

– primanje , skladištenje i izdavanje potrošnog materijala, materijala za nastavu

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru-ustrojbena jedinica  Akademije likovnih umjetnosti.

IV. Uvjeti;

Opći uvjeti:

– da je osoba  državljanin BiH, – da osoba ima navršenih 18 godina života, – da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti).

Posebni uvjeti:

SSS , završena srednja škola, radno iskustvo najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima održavanja

V. Potrebna dokumentacija (originali ili ovjerene preslike) uz potpisanu prijavu:

– životopis s adresom, kontakt telefonom i mail adresom, – izvod iz matične knjige rođenih, – uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), – svjedodžba o završenoj školi – potvrda o radnom iskustvu

VI. Napomena: Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja  ugovora o radu. Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pisanim putem (putem e-maila) obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se obaviti putem intervjua. Ako  kandidat koji se prijavio za radno mjesto ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu s traženim dokumentima i obveznom naznakom natječaja dostaviti  u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu:

“Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Akademija likovnih umjetnosti za  radno mjesto Domar -NE OTVARATI/“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.10.2020

Datum objave: 22.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.