fbpx

Dražvni službenici Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo finansija

Dražvni službenici Sarajevo

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija

6 / 1138

SEKTOR ZA PRIVREDNE FINANSIJE
01.Stručni savjetnik za platni promet u zemlji i finansijsko poslovanje –
1(jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za devizni sistem i platni promet sa inostranstvom –
1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: obavlja najsloženije poslove u oblastima platnog prometa u zemlji i
finansijskog poslovanja, faktoringa, provođenja politike; učestvuje u pripremi zakona i
podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa u zemlji, finansijskog poslovanja i
faktoring usluga; daje stručna objašnjenja u vezi primjene propisa iz ovih oblasti;
učestvuje u pripremi izvještaja o napretku u realizaciji Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju EU; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,50 KM.
02.Opis poslova: obavlja poslove stručne obrade sistemskih rješenja od značaja za
devizni sistem i platni promet s inostranstvom; vrši izradu analitičkih, informativnih i
drugih materijala u okviru propisane metodologije ( tipski izvještaji, redovne ili
periodične informacije u vezi deviznog poslovanja sl.); radi na uspostavljanju
odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti deviznog poslovanja; vodi
evidenciju oko izdavanja ovlaštenja i odobrenja u oblasti deviznog poslovanja; obavlja i
druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – ekonomski fakultet
– 3(tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju: 02.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom visokog
obrazovanja – pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet
– 1(jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija: 02.), a koji obavljaju
poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu
spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao
namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine -prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.
10/18–).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija (poziv na broj: 06-34-8-889/18)”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/02_februar/6_1138_fed_minist_finansije.pdf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.02.2019

Datum objave: 11.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.