fbpx

Državni službenici Breza

Ovaj oglas je istekao

Općina Breza

Državni službenici Breza

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,
8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Breza, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Breza

5 / 750

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za razvoj i investicije u Odjelu za lokalni razvoj i investicije –
3 (tri) izvršioca
02. Stručni saradnik za poslove katastra zemljišta i provođenja promjena stanja u
katastarskom operatu – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: učestvuje u pripremi općinskih razvojnih planova i strategija;
identificira, formuliše i utvrđuje prioritetne i druge projekte za područje Općine Breza i
priprema godišnje akcione planove po utvrđenoj metodologiji propisanoj od strane
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; priprema općinske programe javnih investicija;
vodi postupak i izdaje odobrenja za izvanredni prevoz, prekomjernu upotrebu lokalnih
cesta, odobrenje za izgradnju objekata i instalacija na lokalnoj cesti, odobrenje za
izgradnju priključka, odnosno prilaza na lokalne ceste; vrši dostavljanje programa i
projekata nadležnim ministarstvima na nivou Federacije BiH i kantonalnom nivou; prati
implementaciju i izvještava o implementaciji projekata i programa na nivou Općine
Breza, a u skladu sa važećim propisima; prati implementaciju i izvještava o
implementaciji projekata i programa koji se izvode na području Općine Breza, a koji se
finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti; vrši poslove organizacije i koordinacije u
upravljanju sredstvima namijenjenim za lokalni razvoj Općine Breza; učestvuje u radu
komisija za javne nabavke roba, radova i usluga za potrebe Općine Breza u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama i općim aktima Općine Breza u oblasti javnih nabavki;
prati realizaciju zaključenih ugovora o javnim nabavkama roba, radova i usluga i
izvještava o istoj; učestvuje u pripremi i izradi prijedloga akata koje iz svoje nadležnosti
usvajaju institucije Federacije BiH i kantona, a iz oblasti investicija i razvoja; priprema i
izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Službe; vrši i druge poslove koje mu odredi
pomoćnik Općinskog načelnika za lokalni razvoj, privredu, investicije i poslove mjesnih
zajednica i Općinski načelnik; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odjela za
lokalni razvoj i investicije i pomoćniku Općinskog načelnika za lokalni razvoj, privredu,
investicije i poslove mjesnih zajednica.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stepen ili visokoškolski studij vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova –
ekonomija, pravo, društveni ili tehnički smjer,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
02. Opis poslova: rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom
postupku; vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službene
evidencije i izrađuje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; sprovodi administrativno
izvršenje rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom; vrši stručnu obradu sistemskih
rješenja od značaja za katastar zemljišta; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih
materijala u okviru poslova (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično);
prati i istražuje promjene u imovinsko-pravnim odnosima na području Općine i izrađuje
potrebnu dokumentaciju o tim promjenama; prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i
obrađuje podatke prema uputstvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione
materijale; odgovara za tačnost, ažurnost i potpunost podataka i blagovremeno
izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu
pomoćnika Općinskog načelnika; za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku i
pomoćniku Općinskog načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i
imovinsko-pravne poslove.
Posebni uvjeti:
– VSS – VII stepen ili visokoškolski studij vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova –
pravni fakultet,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Breza sa pozivom na broj: 5/750“
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/04_april/opcina_breza_konkurs.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.06.2019

Datum objave: 23.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.