fbpx

Državni službenici Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Državni službenici Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1.
Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku
provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Radna mjesta:
01. Inspektor za oblast obrazovanja i nauke – 1 (jedan) izvršilac
02. Šef Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije u Sektoru za planiranje, analitiku i
poslove saobraćajne edukacije – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona,
drugih propisa i općih akata kojima se uređuje oblast obrazovanja, naučnoistraživačka djelatnost u
naučnim ustanovama, organizacijama predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnim i srednjim
školama, visokoškolskim ustanovama i donosi rješenja po službenoj dužnosti; obavlja propisane
poslove u vezi sa upravnim sporovima i prekršajima i krivičnim djelom; izrađuje analitičko
informativne materijale iz djelokruga svojih poslova i zadataka; prilikom izrade nacrta i prijedloga
zakona i drugih propisa koji se odnose na oblast obrazovanja i nauke, neposredno učestvuje u
davanju stručnih prijedloga, sugestija, mišljenja i inicijativa; poznavanje procedura propisanih
standardima BAS EN ISO 9001:2015; za svoj rad neposredno je odgovoran Glavnom
kantonalnom inspektoru i ministru.
02. Opis poslova: Rukovodi unutrašnjom organizacijskom jedinicom i to: organizuje vršenje svih
poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i
daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje
svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje
pomoćnika ministra i ministra Ministarstva o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, te
predlaže mjere za njihovo poboljšanje; odgovoran je za povjerene materijalne i druge resurse
unutar Odsjeka; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti unutrašnje organizacijske jedinice
uključujući i pripadajuću jedinicu Trezora, kao i sve druge poslove i zadatke iz djelokruga rada po
nalogu neposrednog rukovodioca i ministra; poznavanje procedura propisanih standardima BAS
EN ISO 9001:2015; za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra za planiranje, analitiku i poslove
saobraćajne edukacije i sekretaru.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:
Radno mjesto 01:
– VSS, (VII stepen, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova), prirodno-matematički
fakultet, filozofski fakultet, pedagoški fakultet, fakultet političkih nauka, fakultet za sport i
tjelesni odgoj, kineziološki fakultet, pravni fakultet, tehnički fakulteti, fakultet humanističkih
nauka-fakulteti koji obrazuju nastavnike,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u oblasti obrazovanja nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– položen stručni ispit za samostalni rad u nastavi (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit
profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene
javnim konkursom“, navedu broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za
samostalni rad u nastavi),
– poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto 02:
– VSS, (VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja-ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova), saobraćajni fakultet
cestovnog smjera,
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja visoke
stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje procedura u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti
saobraćajne edukacije
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od

polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,
sa pozivom na broj: 08-30-8-239/20“

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.01.2021

Datum objave: 19.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.