fbpx

Državni službenici Općina Jezero

Ovaj oglas je istekao

Općina Jezero

Državni službenici Općina Jezero

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Jajce, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jajce

5 / 723

01. Viši stručni saradnik za geodetsko-katastarske poslove – 1 (jedan) izvršilac,
na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa bolovanja
02. Stručni saradnik za trezor – 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za upravno rješavanje – 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši uspostavljanje, izradu i održavanje premjera katastra zemljišta i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, postavljanje i održavanje geodetskog premjera, poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta; vrši poslove
neposrednog premjera i katastara zemljišta, katastra nekretnina, prenošenje projekata na teren,obavlja radnje u postupku eksproprijacije, uzurpacije, arondacije, komasacije i drugih agrotehničkih mjera, te vrši parcelaciju zemljišta; radi u komisijama za izlaganje
podataka premjera i katastra nekretnina i utvrđivanja prava na nekretninama; učestvuje
u izradi tehničke dokumentacije za provođenje promjena u katastru zemljišta i planovima premjera; vrši vještačenje u upravnom postupku; vrši premjere i utvrđivanje nastalih promjena na zemljištu, te unošenje promjena u planove i njihovu tehničku obradu; vrši izradu dokumentacije radi provođenja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi; vrši identifikaciju parcela starog i novog premjera (popisni, tehnički i zemljišna knjiga); sarađuje u izradi prostorne, urbanističko-planske dokumentacije kojom se uređuju uslovi i način za plansko korištenje prostora, izgradnju naselja i objekata od važnosti za općinu; sudjeluje u pripremama nacrta propisa o korištenju lokalnog
zemljišta uključujući i zoniranje; učestvuje u radu provođenja Prostornog plana Srednjobosanskog kantona od 2001-2020. godine, za teritoriju općine Jajce; planiranje i stručna kontrola izvršenih poslova; informisanje nadležnih organa o stanju i problemima
iz geodetsko-katastarskih poslova; izvršavanje Zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja i poduzimanje mjera u geodetskoj i katastarskoj oblasti; koordiniranje geodetsko-katastarskih poslova sa službama za imovinsko pravne
odnose, urbanističke, planske, socijalne, porezne, statističke, narodne odbrane i druge službe koje raspravljaju direktno ili indirektno o nekretninama; vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik Općinskog načelnika; za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je pomoćniku Općinskog načelnika.

02. Opis poslova: upravlja gotovinom, dugom i garancijama; vrši otvaranje i zatvaranje
računa u poslovnim bankama; prati efikasnost i saradnju rada banaka i općine, te predlaže procedure i izbor novih banaka; učestvuje u izradi akata iz oblasti poreza, doprinosa i drugih prihoda; prati realizaciju pravosnažnih sudskih odluka i izvršnih
rješenja u sudskim i upravnim postupcima, te ostvaruje saradnju sa općinskim pravobranilaštvom; priprema program rada i izvještaj o radu trezora; prati i proučava stanje i pojave u oblasti javnih prihoda i u vezi s tim predlaže uvođenje nove vrste javnih
prihoda; pokreće i prima podatke o prihodima u velikim RAS-u i transverira ih u glavnu knjigu riznice/trezora; vrši unos narudžbenica/rezervacija; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima općine Jajce koje mu odredi pomoćnik
Općinskog načelnika; za obavljanje poslova iz djelokruga radnog mjesta odgovoran je
pomoćniku Općinskog načelnika.

03. Opis poslova: vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i obrta; izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja za obavljanje
obrta (obrtnica), odobrenja za obavaljanje trgovačke djelatnosti, odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga i usluga iz oblasti turizma, odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča, izdavanje vodoprivrednih akata; izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prestanak tih odobrenja; izrada i donošenje drugih akata po provedenom skraćenom upravnom postupku iz nadležnosti službe; izdavanje potvrda i uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik Općinskog načelnika; za vršenje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je pomoćniku Općinskog načelnika.

04. Opis poslova: vodi stručne poslove vezane za opreativnu koordinaciju
izrade/revizije, implementacije, praćenja i ocjene napretka u realizaciji plana zaštite životne sredine; vrši koordinaciju procesa razrade projekata zaštite životne sredine i energetske efikasnosti iz planova implementacije sa njihovim nosiocima; koordinira procese realizacije LEAP-a i plana zaštite okoliša, kao sastavnog dijela integrirane strategije razvoja Općine; učestvuje u izradi, ažuriranju i prezentaciji integrirane strategije razvoja Općine; obavlja poslove energetskog menadžera za općinsku upravu,
javne ustanove i komunalna preduzeća; informiše i podstiče energetske i druge korisnike na uštede energije i zaštitu životne sredine, organizuje obuke i promotivne akcije; predlaže mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira u sektoru zaštite
okoliša i unapređenje partnerskih odnosa i unapređenje partnerskih odnosa između javnog, privatnog sektora i NVO sektora; učestvuje u izradi planova implementacije (1+2) i odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji
proizilaze iz akcionih planova i plana zaštite okoliša kao sastavnog dijela integrirane strategije lokalnog razvoja općine; i drugi poslovi koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik; za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01.
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog s najmanje 240
ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – geodetske
struke,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– osposobljenost za rad na računaru,
Za poziciju 02.
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– osposobljenost za rad na računaru,
Za poziciju 03.
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
– najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– osposobljenost za rad na računaru,
Za poziciju 04.
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog s najmanje 240
ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – mašinski,
građevinski, tehnološki i ekološki fakultet,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– osposobljenost za rad na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika (poz. 02. i 03.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jajce“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 12.12.2018

Datum objave: 29.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.