Državni službenici Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu službu BiH

Državni službenici Sarajevo

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine 

 

1/01 Šef Odsjeka

1/02 Stručni savjetnik za oglašavanja

1/03 Stručni savjetnik za obavještenja, postavljenja i razrješenja

2/01 Stručni savjetnik za planiranje i realizaciju e-learning kurseva

2/02 Stručni savjetnik za projektovanje informacionih sistema

 

 

SEKTOR ZA POSTAVLJENJA

Odsjek za oglašavanje i javne ispite

1/01 Šef Odsjeka

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Odsjekom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Odsjeku; pomoćniku direktora dostavlja prijedloge akata koje priprema Odsjek; raspoređuje poslove na državne službenike Odsjeka; nadgleda pripremu prijedloga oglasa, kao i konačnih tekstova javnih i internih oglasa, oglasa za eksterni premještaj i interni premještaj, izmjene i ispravke tekstova objavljenih oglasa i njihovo poništenje, te u skladu s tim nadgleda objave na web stranici Agencije; nadgleda vođenje evidencija iz nadležnosti Odsjeka; koordinira Stručnom komisijom za polaganje javnog ispita i brine se za tačnost pitanja za javni ispit; sarađuje sa organizacionom jedinicom Agencije nadležnom za informacione tehnologije radi generisanja testova javnog ispita; nadgleda sprovođenje javnih ispita; vodi liste eksperata; nadgleda rad na razvoju informacionog sistema za upravljanje konkursnim procedurama.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ostvarenih ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, fakultet društvenog, tehničkog, prirodno-matematičkog ili humanističkog smjera; najmanje četiri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

1/02 Stručni savjetnik za oglašavanja

Opis poslova i radnih zadataka: Razmatra zahtjeve institucija za raspisivanje javnih i internih oglasa, oglasa za eksterni premještaj i interni premještaj, za izmjenu i ispravku tekstova već objavljenih oglasa i njihovo poništenje, te cijeneći osnovanost/opravdanost istih, samostalno izrađuje prijedloge tekstova javnih i internih oglasa, njihovih ispravki i tekstove poništenja oglasa, obezbjeđuje oglašavanja istih na propisani način, te vodi evidencije o objavljenim oglasima, trenutnoj fazi u kojoj se nalazi postupak konkursa po objavljenim oglasima i oglasima koji su konačni; daje stručna mišljenja institucijama u pogledu provođenja postupka oglašavanja radnih mjesta državnih službenika; predlaže mjere za unapređenje postupaka i načina oglašavanja; daje savjetodavna mišljenja za razvoj informacionog sistema za upravljanje konkursnim procedurama.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ostvarenih ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, fakultet društvenog, tehničkog, prirodno-matematičkog ili humanističkog smjera; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Odsjek za prijave, testiranja, postavljenja i razrješenja

1/03 Stručni savjetnik za obavještenja, postavljenja i razrješenja

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši preglede pristiglih prijava po raspisanim oglasima ispitujući njihovu formalnu ispravnost i ispravnost sa aspekta ispunjavanja uslova oglasa, samostalno izrađuje akte kojima se odlučuje o odbacivanju neurednih, neblagovremenih, nekompletnih prijava i prijava kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, te izrađuje obavještenja kandidatima o njihovom uspjehu na pismenom dijelu ispita i na intervjuu, odnosno o njihovom stavljanju na rezervnu listu uspješnih kandidata; izrađuje nacrte rješenja o postavljenju i razrješenju državnih službenika; daje savjetodavna mišljenja za razvoj informacionog sistema za upravljanje konkursnim procedurama; priprema pravna mišljenja iz djelokruga rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ostvarenih ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA OBUKU I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Odsjek za obuku

2/01 Stručni savjetnik za planiranje i realizaciju e-learning kurseva

Opis poslova i radnih zadataka: Analizira potrebe za e-learning kursevima (TNA), te predlaže i upravlja kreiranjem i administriranjem e-learning kurseva, prati ažuriranje webinara i self-paced kurseva; upravlja online diskusijama, online konsultacijama, studijama slučaja, kvizovima i ostalim vrstama zadataka u okviru Moodle aplikacije i Adobe Connecta; samostalno planira edukacije polaznika, menadžera obuke iz institucija i certificiranih predavača o primjeni novih tehnologija u edukaciji; identifikuje potrebe za novim softverom, pronalaženje i iniciranje nabavke istog; generiše i pronalazi rješenja za probleme nastale u procesu e-learning projekata.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ostvarenih ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, fakultet društvenog, tehničkog, prirodno-matematičkog ili humanističkog smjera; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Odsjek za informacione tehnologije

2/02 Stručni savjetnik za projektovanje informacionih sistema

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno izrađuje sistemske analize, te prijedloge idejnih projekata i planova rada razvoja informacionih sistema, te kontinuirano komunicira, koordinira i pruža savjete korisnicima informacionih sistema; samostalno priprema složenije analize razvojnih projekata, izvještaja i drugih najsloženijih materijala, te daje stručna mišljenja u definisanju zahtjeva informacionih sistema koji unapređuju samo poslovanje Agencije, koristeći pri tome odgovarajuće metodologije razvoja informacionih sistema; prati, predlaže i učestvuje u uvođenju novih softverskih rješenja; organizuje i priprema odgovarajuća pisana uputstva, politike i propise vezano za postupke provođenja informacionih sistema, izrađuje ostalu tendersku dokumentaciju, prati projekat kroz sve njegove faze u ciklusu upravljanja projektom od ideje do implementacije, monitoringa i evaluacije; analizira pozitivne i negativne efekte implementacije projekata, te na osnovu prepoznatih problema samostalno kreira plan aktivnosti sa preporukama za promjene i predlaže nove načine rješavanja identifikovanih problema; analizira potrebe za obukom krajnjih korisnika za rad na informacionim sistemima Agencije, organizuje, te sprovodi stručne obuke u cilju unapređenja zaposlenih; samostalno izrađuje korisnička uputstva o korištenju informacionih sistema za sve korisnike.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ostvarenih ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, fakultet tehničkog smjera – odsjek informatika ili informacione tehnologije; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Agenciji za državnu službu BiH.

 

Napomena za sve kandidate:

–     Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

–      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–     Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

–      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (izuzev za poziciju 2/02);

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Agencije za državnu službuBiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 06.10.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za državnu službu BiH“

Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4924%3Ainterni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-agenciji-za-dravnu-slubu-bosne-i-hercegovine-&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 10.10.2018

Datum objave: 02.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.