fbpx

Državni službenici Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Državni službenici Sarajevo

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine u ime Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH, raspisuje

 

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH

 

 

1/01 Viši stručni saradnik za trgovinu i unutrašnje tržište

2/01 Stručni savjetnik za monitoring programa pomoći EU Bosni i Hercegovini

3/01 Stručni savjetnik za budžet i finansije

4/01 Stručni savjetnik za komunikacije

5/01 Viši stručni saradnik – koordinator za sredstva tehničke pomoći

 

 

SEKTOR ZA STRATEGIJU I POLITIKE INTEGRACIJA

1/01 Viši stručni saradnik za trgovinu i unutrašnje tržište

Opis poslova i radnih zadataka: učestvuje u privremenim i stalnim radnim timovima, koji se formiraju za ostvarivanje zadataka iz nadležnosti Odsjeka; koordinira aktivnosti na izradi programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU; koordinira praćenje realizacije programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU u saradnji sa Sektorom za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine s acquis-em i Sektorom za programe pomoći za pristupanje EU, te prikuplja, objedinjuje i analizira informacije institucija u Bosni i Hercegovini u vezi sa izvještavanjem o realizaciji programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU; priprema i učestvuje u analizi informacija prikupljenih od institucija Bosne i Hercegovine u cilju izrade izvještaja za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o realizaciji programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU; koordinira rad sa bazama podataka iz nadležnosti Odsjeka, uključujući bazu podataka za potrebe izrade programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU, te monitoringa i izvještavanja po programu integrisanja Bosne i Hercegovine u EU; osigurava podršku i prikuplja potrebnu dokumentaciju i učestvuje u izradi analitičkih i ostalih stručnih dokumenata u oblasti evropskih integracija koji se odnose na trgovinu i unutrašnje tržište; prati i analizira rad institucija izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u vezi sa procesom integracija u EU; prati i analizira ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija koje su u nadležnosti Odsjeka i prati realizaciju obaveza iz kriterija za pristupanje EU koje se odnose na unutrašnje tržište i trgovinu, odnosno slobodno kretanje roba, oporezivanje, preduzetničku i industrijsku politiku, carinsku uniju, pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga, finansijske usluge, javne nabavke, pravo privrednih društava, pravo intelektualnog vlasništva, politiku konkurencije, zdravstvenu zaštitu i zaštitu potrošača; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA PROGRAME POMOĆI ZA PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI

2/01 Stručni savjetnik za monitoring programa pomoći EU Bosni i Hercegovini

Opis poslova i radnih zadataka: izdaje instrukcije i vodi proces izrade analitičkih i strateških dokumenata, s ciljem unaprijeđenja efikasnosti monitoringa i implementacije projekata instrumenta predpristupne pomoći; iznosi prijedloge za treninge i edukacije partnerskih institucija i tijela na temu primjene metodologije monitoringa projekata instrumenata predpristupne pomoći, te koordinira realizaciju ovih obuka; samostalno izrađuje izvještaje o određenim horizontalnim pitanjima, kao i o svim ostalima temama od značaja za nesmetano provođenje projekata/programa instrumenata predpristupne pomoći; analizira informacije radi pripreme godišnjeg izvještaja o korištenju instrumenta predpristupne pomoći, te priprema pojedinačne izvještaje o stanju implementacije projekata instrumenata predpristupne pomoći i daje stručnu analizu za potrebe praćenja implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i za potrebe procesa usklađivanja zakonodavstva u Bosne i Hercegovine sa acquis-em EU; koordinira i vodi aktivnosti vezano za funkcionisanje i unapređenje baze podataka o monitoringu korištenja pomoći EU; izrađuje stručne prijedloge za učešće predstavnika civilnog društva u oblasti monitoringa implementacije programa i projekata instrumenata predpristupne pomoći; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE, PRAVNE, FINANSIJSKE, INFORMATIČKE POSLOVE I PISARNICU

3/01 Stručni savjetnik za budžet i finansije

Opis poslova i radnih zadataka: izrađuje Dokument okvirnog budžeta i unosi ga u Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom; izrađuje godišnje planove budžeta na osnovu instrukcije Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i iste usklađuje sa nadležnim ministarstvom; analizira i iskazuje potrebe za budžetskim sredstvima svih organizacionih jedinica i u skladu sa planom aktivnosti istih, samostalno izrađuje dinamički plan rashoda za tekuću godinu; redovno analizira stanje i raspoloživost budžetskih sredstava Direkcije na osnovu čega izrađuje prijedloge za prestrukturiranje budžeta Direkcije kao i prijedlog namjenske strukture kapitalnih izdataka; samostalno priprema i izrađuje redovan godišnji izvještaj o izvršenju budžeta/završni račun Direkcije, na osnovu instrukcije Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine; kontinuirano analizira stanje osnovnih sredstava Direkcije, ažurno unosi sve promjene istih kroz modul osnovnih sredstava u ISFU sistemu, vrši obračun amortizacije i za direktora priprema Izvještaj o stanju i daje prijedloge novih potreba za istom; izrađuje prijedloge novih internih akata i prijedloge za usklađivanje postojećih internih akata iz nadležnosti rada Odsjeka, u cilju poboljšanja sistema internih kontrola; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, Ekonomski fakultet, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u struci; poznavanje engleskog jezika; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA KOMUNIKACIJE I OBUKE U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

4/01 Stručni savjetnik za komunikacije

Opis poslova i radnih zadataka: osmišljava, predlaže i provodi komunikacijske aktivnosti, uključujući izradu publikacija i drugog promotivnog materijala i održavanje promotivnih događaja koje se poduzimaju s ciljem promocije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini; izrađuje strateške i planske dokumente i nacrte projektnih ideja u oblasti komunikacija u skladu sa potrebama i dinamikom procesa pristupanja Bosne i Hercegovine EU; izrađuje redovne izvještaje o rezultatima u oblasti komunikacije o procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i predlaže unapređenja sadržaja i provedbe komunikacijskih aktivnosti; daje pojašnjenja i mišljenja vezano za provedbu komunikacijskih aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem promocije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini; kvalitativno i kvantitativno analizira rezultate istraživanja javnog mnijenja i predlaže prioritete u komunikaciji rezultata istraživanja prema definiranim ciljnim grupama putem odabranih komunikacijskih kanala; izrađuje sadržaj i koncipira formu informacija za objavu na Internet stranici i nalozima Direkcije na društvenim mrežama, u skladu sa utvrđenim prioritetima u komunikaciji; osmišljava i priprema informacije i slikovne sadržaje u softverima za obradu slike i teksta; osmišljava i predlaže aktivnosti sa različitim ciljnim grupama, poput donositelja i provoditelja odluka, obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva, privredne, akademske i opšte javnosti kao i aktivnostima strateške saradnje s medijima u konsultacijama s glasnogovornikom Direkcije; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SLUŽBA ZA PROGRAME TERITORIJALNE SARADNJE

5/01 Viši stručni saradnik – koordinator za sredstva tehničke pomoći

Opis poslova i radnih zadataka: učestvuje u upravljanju sredstvima prema programskim/EU procedurama za programe iz nadležnosti Službe u cilju obezbjeđenja poštivanja EU procedura i lokalnog zakonodavstva; učestvuje u usklađivanju operativnog sa finansijskim upravljanjem TA sredstvima kroz ostvarenje uske saradnje sa Sektorom za ljudske resurse, pravne, finansijske, informatičke poslove i Pisarnicu i pri tome direktno sarađuje sa koordinatorima pojedinačnih programa unutar Službe, sa eksterno angažovanim ekspertima za implementaciju tehničke pomoći te nadležnim osobljem Sektora za ljudske resurse, pravne, finansijske, informatičke poslove i Pisarnicu, zaduženim za finansijska i pravna pitanja i javne nabavke; prati ugovorenost i po potrebi ažurira pregled ugovorenih i utrošenih programskih sredstava za tehničku pomoći za programe iz nadležnosti Službe te vrši analize i daje neophodne prijedloge za poboljšanje i unaprijeđenje sistema upravljanja i potrošnje sredstava; analizira i ažurira podatke o projektima finansiranim iz TA sredstva te priprema/ažurira Obrasce za identifikaciju, prijavu i praćenje projekata/programa (IP obrazaci) te vrši proces unosa istih u PIMIS system; daje prijedloge za poboljšanje i unaprijeđenje finansijskih izvještaja za TA sredstva prema programskim/EU pravilima; učestvuje u pripremi relevantnih izvještaja za EK i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao i odgovora po poslaničkim pitanjima, a u kontekstu ugovorenosti i potrošnje TA sredstava; učestvuje u pružanju podrške pri reviziji TA sredstava prema programskim/EU procedurama; učestvuje u postupcima javnih nabavki i konkursnim procedurama za angažovanje vanjskih eksperata iz programskih sredstava za tehničku pomoć; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Posebni uslovi: VSS, fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera, završen VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva stečenog u struci; aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Napomena za sve kandidate:

 

–        Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

–        Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–        Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–        Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–        Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2;

–      dokaz o poznavanju još jednog jezika – francuskog ili njemačkog, samo ukoliko kandidat isti posjeduje;

–      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

–       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Direkcije za evropske integracije. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 19.03.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Direkcija za evropske integracije

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH“

Đoke Mazalića broj 5, 71000 Sarajevo,

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5159%3Ainterni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-direkciji-za-evropske-integracije-vijea-ministara-bih-&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 19.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.