fbpx

Državni službenici Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Državni službenici Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj
13/19), a na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

4 / 530

Radna mjesta:
01. Kantonalni poljoprivredni inspektor – 1 (jedan) izvršilac,
02. Kantonalni veterinarski inspektor – 1 (jedan) izvršilac,
03. Kantonalni termoenergetski inspektor – 1 (jedan) izvršilac,
04. Kantonalni inspektor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – 1 (jedan)
izvršilac,
05. Stručni saradnik za planiranje, izvršenje i analizu budžeta – 1 (jedan)
izvršilac.
01. Opis poslova: Poljoprivredni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem
zakona i propisa koji se odnose na: gospodarenje, korištenje, zaštitu i uređenje
poljoprivrednog zemljišta; prostorno uređenje u odnosu na poljoprivredno zemljište;
korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i provođenje odredbi
važećih zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; raspolaganje i korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; održavanje dugogodišnjih zasada i
višegodišnjih kultura podignutih radi zaštite od erozije; provođenje propisanih
agrotehničkih mjera; korištenje i promet vještačkog đubriva i zaštitnih sredstava;
sjemenarstvo i sadni materijal, ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju
uvoznika i distributera sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; fitosanitarni
nadzor roba u unutrašnjem prometu; zaštitu bilja od bolesti i štetočina, registraciju i
promet zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i
prodavnica; proizvodnju i obradu duhana, proizvodnju i promet vina i rakije; voćnjake i
vinograde; uzgoj, selekciju i uvoz domaćih životinja, registraciju uzgajivača i
proizvođača, kao i uvoznika domaćih životinja, ribnjake i ribolovna područja;
ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i uzgoj
domaćih životinja; proizvodnju, promet i upotrebu stočne hrane i ispunjavanje tehničkoproizvodnih uvjeta za registraciju objekata za proizvodnju i skladištenje stočne hrane;
poticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji; na zahtjev investitora utvrđuje i
zapisnički konstatuje postojeće stanje u pogledu načina korištenja poljoprivrednog
zemljišta za koje se traži poljoprivredna saglasnost; provođenje mjera zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom;
neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji
se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu
sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog
kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom
inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – poljoprivredne
struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
-položen ispit za vozača „B“ kategorije,
-poznavanje rada na računaru.
02. Opis poslova: Veterinarski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem
zakona i propisa koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja, kretanje i transport;
suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja; zdravstvenu ispravnost sirovina i
proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu; ispunjavanje
veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog
porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr.kao i druge objekte (za proizvodnju
hrane, oplodnju i dr.); obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova
i sjemena za vještačku oplodnju; proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje;
organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i
samostalnoj veterinarskoj praksi; vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih
propisa o veterinarstvu; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom;
neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji
se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu
sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog
kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom
inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – veterinarske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon položenog stručnog ispita za
doktore veterinarske medicine,
-položen stručni ispit za doktore veterinarske medicine,
-položen ispit za vozača „B“ kategorije,
-poznavanje rada na računaru.
03. Opis poslova: Termoenergetski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem
zakona i propisa koji se odnose na: planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju,
korištenje i remont termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom,
ocjenu tehničke ispravnosti i sigurnosti; termoenergetske standarde i normative;
tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom; postupanje po zahtjevima građana i
pravnih lica za pregled termoenergetskih objekata, postrojenja i instalacija u domenu
ovog vida inspekcijskog nadzora; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim
vozilom; obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u
nadležnost; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad
Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih
poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po
nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara
glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – mašinske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima proizvodnje, ugradnje ili
eksploatacije termoenergetskih postrojenja,
-položen stručni ispit iz oblasti mašinstva,
-položen ispit za vozača „B“ kategorije,
-poznavanje rada na računaru.
04. Opis poslova: Inspektor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši inspekcijski
nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: zakonitost i uslove rada u
predškolskim ustanovama; zakonitost i rad ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i
obrazovanja, srednjeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i visokoškolskih ustanova;
ostvarivanje obrazovno-odgojne i naučno-nastavne djelatnosti; ostvarivanje nastavnih
planova i programa; upotrebu udžbenika i nastavnih sredstava; uslove za upis u
obrazovno-odgojnu i visokoškolsku ustanovu; postupak za izbor nastavnika i saradnika
visokoškolskih ustanova; zakonitost i rad ustanova kulture i samostalnih stvaralaca u
oblasti kulture; pozorišnu, muzejsku, arhivsku i estradnu djelatnost; status i djelovanje
estradnih umjetnika; osnivanje i rad učeničkih i studentskih zadruga, članstvo u
zadrugama, djelatnost, upravljanje i druga pitanja iz oblasti učeničkog i studentskog
zadrugarstva; osnivanje, organizovanje i finansiranje udruženja i zajednica tehničke
kulture i tehničko stvaralaštvo; osnivanje, izdavanje, uređivanje i prestanak rada javnih
glasila; prava i slobode građana vezanih za javno informisanje; uslove i način obavljanja
izdavačke djelatnosti, izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava; obavljanje
sportske djelatnosti; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima, radi
mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; u vršenju poslova
obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i
uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavlja i
druge inspekcijske poslove u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i
drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za
svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – struke društvenih,
prirodnih ili tehničkih nauka,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
-položen ispit za vozača „B“ kategorije,
-poznavanje rada na računaru.
05. Opis poslova: Priprema nacrt budžeta Uprave po svim budžetskim pozicijama, u
skladu sa zakonom i drugim propisima iz te oblasti, kojeg dostavlja direktoru Uprave i
Ministarstvu finansija TK; postupa po instrukcijama Ministarstva finansija, vezano za
izradu dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i izradu budžetskih zahtjeva, te u saradnji sa
neposrednim rukovodiocem i direktorom Uprave, izvršava zakonske obaveze koje se
tiču dostavljanja Ministarstvu finansija prijedloga prioriteta za izradu DOB-a i budžetskih
zahtjeva; prati dinamiku utroška planiranih sredstava mjesečno, kvartalno i godišnje, te
predlaže preraspodjelu utroška sredstava po budžetskim pozicijama, a vezano za
naknade zaposlenim i materijalne troškove u toku budžetske godine; priprema analize,
izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz finansijske oblasti;
priprema operativne finansijske planove, vrši korekciju operativnih planova i predlaže
unutrašnju preraspodjelu; priprema prijedlog ograničenja plaćanja, u skladu sa
raspoloživim sredstvima; vrši kontrolu računovodstvenih transakcija, odnosno, vrši
formalnu i računsku kontrolu računovodstvene dokumentacije, te svojim potpisom
garantuje tačnost i ispravnost finansijske dokumentacije; vrši izradu analitičkih,
informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji,
redovne ili periodične informacije i drugo); prati i primjenjuje važeće zakonske propise iz
oblasti upravljanja sredstvima budžeta; prikuplja i vrši stručnu obradu podataka za
izradu analize korištenja budžetskih sredstava; kontaktira i sarađuje sa Ministarstvom
finansija o svim poslovima finansijske prirode, koji se odnose na Upravu; prati i istražuje
promjene i pojave u oblasti korištenja budžetskih sredstava i izrađuje potrebnu
dokumentaciju i prijedlog mjera za unapređenje postupka korištenja budžetskih
sredstava; preduzima pripremne aktivnosti za provođenje internih i eksternih kontrola u
Upravi; vrši izradu kvartalnih, periodičnih i godišnjih finansijsko-računovodstvenih
izvještaja i završnog računa i iste dostavlja Ministarstvu finansija TK; neposredno
sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na
njegovo radno mjesto; obavlja i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za IT,
stručne i zajedničke poslove i direktora Uprave; za svoj rad odgovoran je pomoćniku
direktora za IT, stručne i zajedničke poslove i direktoru Uprave.
Posebni uvjeti:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (180 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode
bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto 05., koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati na javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj
upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona sa pozivom na broj: 05-34-8-
139/19”
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/4_530_ku_ip_tk.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.06.2019

Datum objave: 22.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.