fbpx

Državni službenici u Općini Velika Kladuša

Ovaj oglas je istekao

Općina Velika Kladuša

Državni službenici u Općini Velika Kladuša

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Velika Kladuša, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša

3/714

01.Viši stručni saradnik za građanska stanja i pravne poslove -1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za budžet -1 (jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za informaciono-komunikacione tehnologije -1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Vodi upravni postupak za naknadni upis činjenice rođenja i smrti i podataka u
matične knjige nakon isteka zakonskog roka za njihovu prijavu; vodi upravni postupak po
zahtjevima za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, Federacije BiH; vodi upravni
postupak za ispravku podataka u matičnim knigama nakon zaključenja osnovnog upisa; vrši
poništenje višestrukih upisa u matičnim knjigama; pruža besplatnu stručnu pomoć za upis u
matičnu knjigu rođenih i knjigu umrlih osoba koje imaju status socijalno ugrožene osobe i
nacionalne manjine; izdaje uvjerenja za pojedine podatke upisane u matične knjige ili pojedine
činjenice o ličnom stanju građana upisane u matične knjige; vodi upravni postupak za obnovu
matičnih knjiga; vodi upravni postupak po zahtjevima za pristup informacijama; vodi upravni
postupak po zahtjevima raseljenih lica; pribavlja po službenoj dužnosti dokaze radi utvrđivanja
činjenice rođenja i smrti od organa uprave općine i grada koji vodi matične knjige o tim
podacima o čemu se sastavlja službena zabilješka; vodi postupak obavljanja zaključenja braka;
učestvuje u izradi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata o pitanjima iz nadležnosti građanskih
stanja; daje potrebna uputstva i prima prijave sa dokumentacijom osoba koje namjeravaju
sklopiti brak; po službenoj dužnosti provjerava da li su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za
postojanje i punovažnost braka osoba koje namjeravaju sklopiti brak; upoznaje buduće bračne
partnere sa mogućnošću i načinom uređenja imovinskih odnosa u skladu sa odredbama
Porodičnog zakona; upoznaje buduće bračne partnere s mogućnošću sporazumjevanja o
prezimenu u skladu sa odredbama Porodičnog zakona i uzima izjave o prezimenu; vrši prepis
matičnih knjiga i dostavlja ih nadležnom organu; vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja
po zahtjevima za odobrenje zaključenja braka uz prisustvo jednog budućeg bračnog partnera i
punomoćnika drugog; provodi postupak pozakonjenja odnosno priznavanja očinstva; provodi u
skladu s odgovarajućim propisima postupak promjene prezimena za osobe kod kojih je došlo do
prestanka ili poništenja braka; obavezno vodi računa o tajnosti podataka do kojih dođe u svom
radu shodno Zakonu o zaštiti tajnih podataka; vodi sve ostale upravne postupke i rješava
najsloženije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku u upravnim stvarima iz
djelokruga rada Službe; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom
radu Šefu službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta, a prema nalogu Šefa
službe; za svoj rad odgovoran je Šefu organizacione jedinice.

02.Opis poslova: Prati propise iz oblasti budžeta; učestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i
prijedloga budžeta Općine i Odluke o izvršenju budžeta; priprema i učestvuje u izradi svih
informacija i izvještaja iz oblasti budžeta; prikuplja tokom cijele godine informacije, projekte i
elaborate relevantne za pripremanje nacrta budžeta; izrađuje analize, izvještaje, informacije i
druge stručne i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka; prati i analizira kvartalne
izvještaje budžetskih korisnika i predlaže daljnju realizaciju sredstava; uz korištenje raznih
metoda stručno obrađuje podatke iz prethodnih godina i koristi ih u izradi budžetskih
dokumenata; vodi evidenciju obaveza iz budžeta Općine; priprema periodične izvještaje o
izvršenju budžeta i popunjava konsolidovane obrasce; prati likvidnost budžeta Općine;
usklađuje, prati i kontroliše likvidaciju ukupnih općinskih rashoda, odnosno rashoda općinskih
službi pojedinačno; učestvuje u izradi svih akata Službe; prati realizaciju projekata u okviru
pozicije kapitalnih izdataka i drugih pozicija po potrebi; učestvuje u pripremi i stručno obrađuje
odgovore po zahtjevima za sredstvima iz budžeta; izrađuje informacije o prikupljanju i naknadi
prihoda iz nadležnosti općinskog budžeta; ostvaruje saradnju sa nadležnom Poreskom
ispostavom; učestvuje u pripremi i izradi normativnih akata za uređenje i poboljšanje ubiranja
prihoda iz nadležnosti Općine; učestvuje u praćenju i davanju mišljenja i primjedbi na izvještaje
o godišnjem obračunu, raspodjeli dobiti, pokriću gubitka javnih preduzeća i javnih ustanova,
pregleda plana poslovanja i revidiranog plana poslovanja; vodi analitičke evidencije o sitnom
inventaru i stalnim sredstvima; vrši usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim
inventurom; obračunava i provodi otpis za stalna sredstva; vrši statistička izvještavanja iz
djelokruga službe za potrebe Općinskog organa uprave i nadležnih institucija; vodi materijalno
knjigovodstvo za materijale koji idu preko ekonomata – skladišta; za svoj rad je odgovoran šefu
službe; vrši i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta po nalogu šefa službe.

02.Opis poslova: Izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje
složenijeg informacionog sistema sa prijedlogom novih informatičkih i tehničkih rješenja; vrši
analizu postojećeg stanja informacionih sistema; izrađuje metodologije i standarde za
formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, vrši analizu tih podataka i njihovo
publiciranje; priprema i poduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke u kreiranju i
organizovanju provođenja sigurnosnih mjera, mrežne politike i bezbjednosti u informacionom
sistemu; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; obavlja i druge
poslove iz nadležnsoti službe po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnikika načelnika; za
svoj rad neposredno je odgovoan šefu odjela i pomoćniku načelnika.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša (“Sl.glasnik Općine V.Kladuša“, br.4/14), izmjena i dopuna istog Pravilnika (“Sl.glasnik Općine
V.Kladuša“, br.8/14) i izmjena istog Pravilnika (“Sl.glasnik Općine V.Kladuša“, br.7/18), i to:

za poziciju 01.
-VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova),
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

za poziciju 02.
-VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje 1 (jedna) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

za poziciju 03.
-diploma visokog obrazovanja –VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje (180 ECTS
bodova) ili diploma drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja informatičkog smjera,
-položen stručni ispit,
-najmanje 1 (jedna) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.2, ili
na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za poziciju stručnog saradnika (pozicija 02. i 03.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a)diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
b)dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa;
c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa,
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.22/17).
Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.2
77 000 Bihać, sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Velika Kladuša: 136/18“.
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.12.2018

Datum objave: 29.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.