Državni službenik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu službu

Državni službenik Banja Luka

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I – 1.    MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

1.1.     Viši stručni saradnik za vizuelnu i multimedijalnu

umjetnost                                                                                             1 izvršilac

 

2.        ARHIV REPUBLIKE SRPSKE

2.1.     Viši stručni saradnik – arhivista                                                1 izvršilac 

 

3.        REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA OBNOVU I IZGRADNjU

3.1.     Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora

za elektro radove                                                                             2 izvršioca 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Vrši upravne i stručne poslove u oblasti likovne, primjenjene umejtnosti, arhitekture i dizajna, priprema konkurse iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti, koji predstavljaju javnu potrebu u kulturi, predlaže propise koji podstiču i doprinose razvoju vizuelne i multimedijalne umjetnosti, stvaralaštva mladih umjetnika iz svih pravaca vizuelne i multimedijalne umjetnosti, utvrđuje načine i kriterije za sufinansiranje projekata, razvoja i prezentovanja u zemlji i inostranstvu, učestvuje u pripremi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti i zajedno sa organizacijama u toj oblasti prati primjenu istih u cilju ostvarivanja prava i unapređenja samostalnog i zajedničkog rada umjetnika te predstavljanja na međunarodnoj sceni i vodi bazu podataka o tome, prati primjenu zakonskih propisa u oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti i o tome informiše nadležne, radi na izradi kulturne politike i strateškog planiranja u oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti, pruža podršku u razvoju te oblasti, prati i učestvuje u projektima koji doprinose razvoju, promociji i afirmaciji ovih oblasti, prati zakonodavstvo Evropske Unije u ovoj oblasti, mobilnosti umjetnika, radi na uređivanju i administriranju portala za kulturu, koordinira u vezi sa poslovima JU „Muzej savremene umjetnosti”, dnevno ažurira vijesti za portal te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i pomoćniku ministra.

Kategorija-status: državni službenik šeste kategorije, treće zvanje

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1. 

Obavlja složene poslove iz oblasti zaštite, sređivanja i obrade arhivske građe; učestvuje u izradi planova i programa rada i izvještaja o radu; proučava istorijat tvoraca fondova II i III kategorije i piše istorijske bilješke; proučava arhivsku teoriju i praksu; radi na izradi naučnoinformativnih sredstava; vrši kategorizaciju i obradu arhivske građe; učestvuje u propagandi arhivske građe; sarađuje sa korisnicima, planira i vrši prijem i smještaj arhivske građe; obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac i odgovara mu za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1. 

Obavlja složene stručne poslove iz oblasti elektrotehnike; vrši stručni nadzor na izgradnji svih vrsta objekata po programu izgradnje i po ugovorima; vrši kontrolu odgovarajuće tehničke dokumentacije i njene primjene; kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja elektro radova i primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta radova, kontrolu kvliteta materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju; daje uputstva izvođačima radova; učestvuje u radu komisija o javnim nabavkama za odabir najpovoljnije ponude u projektima prilikom izgradnje svih vrsta objekata i objekata infrastrukture i drugim vidovima javnih nabavki; obavlja i druge poslove vezane za realizaciju projekata i programa za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; vrši analizu i ocjenu projekata i snimanje elektrotehničkog dijela objekata; radi upravne poslove i poslove vezane za izradu svih vrsta propisa i akata u republičkim organima uprave i složene analitičke materijale od značaja za funkcionisanje republičkog organa uprave koji zahtjevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti; po potrebi radi pripreme i programiranja za ugovaranje iz oblasti elektotehnike, formira i prati stastističku i informatičku osnovu za operativno korišćenje relevantnih informacija, pokazatelja u realizaciji programa obnove i izgradnje građevinskih objekata i objekata infrastrukture; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca i drektora.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, prvog zvanja.

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme, akademija umjetnosti, filozofski ili filološki fakultet ili fakultet političkih nauka, jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, fakultet političkih nauka, filozofski ili ekonomski fakultet, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i stručni arhivski ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme, elektrotehnički fakultet, posjedovanje odgovarajuće licence,  najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru (MC Office, AutoCAD  ili ArchiCAD).

 

V

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VII

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili    rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaz o položenom arhivskom ispitu (za radno mjesto 2.1.);

d)  odgovarajuće licence (za radno mjesto 3.1.).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VIII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–       dokaz o položenom arhivskom ispitu (za radno mjesto 2.1.);

       odgovarajuće licence (za radno mjesto 3.1.).

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=5009

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 11.10.2018

Datum objave: 26.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.