fbpx

Državni službenik Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Državni službenik Sarajevo

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

6 / 1153

01.Stručni savjetnik za kontrolu – 1 (jedan)izvršilac
02.Stručni saradnik za plansko – analitičke poslove – 1 (jedan)izvršilac

01.Opis poslova: vrši provjere po zaprimljenim prijavama i predstavkama građana na
rad uposlenika Uprave; vrši provjeranje navoda i prikupljanje činjenica i dokaza po
podnesenim disciplinskim prijavama protiv državnih službenika i namještenika na
zahtjev direktora Uprave i neposrednog rukovoditelja; vrši provjeravanje i prikupljanje
činjenica i dokaza kod nastupanja materijalne štete u vršenju državne službe od strane
državnih službenika i namještenika, te izvještava neposrdnog rukovoditelja; vrši
provjeranje i utvrđivanje činjeničnog stanja po zahtjevu direktora Uprave i neposrednog
rukovoditelja u slučajevima kada postoje indicije ili saznanja o povredi službene
dužnosti od strane državnog službenika ili namještenika; izvještava neposrednog
rukovoditelja o rezultatima izvršenih provjera i utvrđenom činjeničnom stanju; izvještava
neposrednog rukovoditelja o svim uočenim nepravilnostima i nezakonitostima uočenim
u radu uposlenika Uprave; vrši kontrolu pravilnosti upotrebe službenih vozila kroz GPS
sustav praćenja službenih vozila; vrši kontrolu prisutnosti uposlenika Uprave na poslu
putem elektronskog sustava za praćenje prisustva na poslu; kontrola pravilnosti
izvještaja o službenim putovanjima i realiziranja naloga za službena putovanja; vrši
kontrolu primjene kancelarijskog poslovanja; vrši kontrolu pravilnosti primjene Zakona o
inspekcijama F BiH i Zakona o upravnom postupku prilikom vršenja inspekcijskog
nazora i u upravnom postupku; vrši izradu mjesečnih izvještaja neposrednom
rukovoditelju po organizacijskim jedinicama i uposlenicima o utvrđenim nepravilnostima;
vrši praćenje ažurnosti vođenja evidencija koje se vode u Upravi; vrši i druge poslove iz
nadležnosti organizacione jedinice po nalogu neposrednog rukovoditelja, koji se odnose
na pitanja tog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,50 KM.
02.Opis poslova: vrši stručnu obradu pitanja koja služe za izradu objedinjenog
jedinstvenog godišnjeg, poludodišnjeg i mjesečnog plana i programa inspekcijskog
nadzora po inspektorima i za cijelu Upravu, koje donosi direktor Uprave; prikuplja i
obrađuje sugestije i primjedbe resornih ministarstava, kao i Vlade Federacije, u vezi sa
planovima i programima inspekcijskog nadzora; priprema elemente godišnjih planova i
programa za obučavanje i osposobljavanje inspektora, drugih državnih službenika i
namještenika u vezi sa primjenom propisa iz oblasti inspekcijskog nadzora; vrši obradu
pitanja koja služe za izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih
materijala na osnovu odgovarajućih podataka dobivenih od strane glavnih inspektora o
vršenju inspekcijskog nadzora, obučavanju i osposobljavanju inspektora, drugih
državnih službenika i namještenika, kao i o primjeni informacionih tehnologija; prikuplja
podatke za uspostavu, izradu, vođenje i održavanje evidencije u oblasti inspekcijskog
nadzora, po subjektima nadzora i upravnim područjima inspekcijskog djelovanja;
prikuplja, sistematizuje podatke i izrađuje elemente za pripremu godišnjih, tromjesečnih
i mjesečnih planova nabavki roba i usluga, a na osnovu prijedloga rukovodilaca
osnovnih jedinica; vrši i druge poslove koji mu odredi rukovodilac Sektora u odnosu na
pitanja ovog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih
nauka ili ekonomski fakultet
– 3(tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju: 02.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski, saobraćajni ili fakultet
političkih nauka
– 1(jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnik ( pozicija: 02.), a koji obavljaju
poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu
spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao
namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”,
br. 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 11.02.2019

Datum objave: 05.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.