Državni službenik Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Državni službenik Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika
u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Agencija za državnu
službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

6/1161

I – KABINET MINISTRA
Odsjek za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekta za potrebe
policije iz oblasti evropskih integracija
01.Stručni saradnik za analitičke poslove – 1(jedan) izvršilac,
II – SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Odsjek za državljanstvo i matične knjige
02.Stručni saradnik za analitičke poslove iz oblasti državljanstva, matičnih knjiga i ličnog
imena – 1(jedan) izvršilac,
III – INSPEKTORAT ZA NADZOR RADA AGENCIJA I UNUTRAŠNJIH SLUŽBI ZA
ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE I ZAŠTITE OD POŽARA
03.Stručni saradnik za analitičke poslove iz oblasti rada agencija i unutrašnjih službi
zaštite i zaštite od požara – 1(jedan) izvršilac,
IV- SEKTOR ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsjek za informativne poslove
04.Stručni saradnik za analitičko–informativne poslove i evidencije – 1(jedan) izvršilac,
01.Opis poslova: vrši stručnu obradu sistematskih pitanja i drugih problema iz oblasti
unutrašnjih poslova i poslova policije u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama
Ministarstva i Uprave policije; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale na osnovu
podataka koje prikuplja i vodi Sektor za opće i zajedničke poslove i Uprava policije; vrši stručnu
obradu podataka i rješenja koji se odnose na pitanja iz oblasti evropskih integracija iz
nadležnosti Ministarstva, stručne pomoći u okviru TAIEX-a i pravne stečevine Evropske unije;
prati i istražuje promjene i pojave koje se odnose na pitanja iz oblasti evropskih integracija iz
nadležnosti Ministarstva, stručne pomoći u okviru TAIEX-a i pravne stečevine Evropske unije i
vrši izradu potrebnih izvještaja i drugog materijala na osnovu tih pojava i promjena; vodi i ažurira
evidencije iz nadležnosti Odsjeka; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
Posebni uvjeti: – VII – stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja – pravne
ili upravne struke,
– 1(jedna) godina radnog staža
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.221,00 KM (3,70 x 330)
02.Opis poslova: vrši stručnu obradu sistematskih pitanja i drugih problema iz oblasti
državljanstva, matičnih knjiga i ličnog imena u saradnji s općinama, gradovima i kantonalnim
ministarstvima unutrašnjih poslova, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale na
osnovu podataka koje prikuplja i vodi Odsjek za državljanstvo i matične knjige; prati promjene i
pojave koje se odnose na pitanja iz oblasti državljanstva i matičnih knjiga i ličnog imena i
izrađuje potrebne izvještaje, informacije i druge dokumente o tim promjenama i pojavama;
sređuje i kontrolira obradu podataka koji se odnose na državljanstvo, matične knjige i lično ime
prema metodologiji koja je utvrđena Zakonom o državljanstvu, Zakonom o matičnim knjigama i
Zakonom o ličnom imenu, te vodi i ažurira evidencije iz oblasti državljanstva, matičnih knjiga i
ličnog imena; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
Posebni uvjeti: – VII – stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne
struke, ekonomski fakultet, fakultet kriminalističkih nauka ili druga diploma visokog obrazovanja
društvenog smjera
– 1(jedna) godina radnog staža
Pripadajuća osnovna neto plaća:1.221,00 KM (3,70 x 330)
03.Opis poslova: vrši stručnu obradu sistematskih pitanja i drugih problema iz oblasti rada
agencija i unutrašnjih službi zaštite i zaštite od požara; izrađuje analitičke, informativne i druge
materijale na osnovu podataka koje prikuplja i vodi inspektorat; prati promjene i pojave koje se
odnose na pitanja iz oblasti rada agencija i unutrašnjih službi zaštite i zaštite od požara i
izrađuje potrebne izvještaje, informacije i druge dokumente o tim promjenama i pojavama;
prikuplja, sređuje i kontrolira obradu podataka koji se odnose na pitanja rada agencija i
unutrašnjih službi zaštite i zaštite od požara; učestvuje u pripremi i prati izvršenje plana rada
rada Inspektorata; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenim inspekcijskim
nadzorima iz nadležnosti Inspektorata na osnovu izvještaja koji sačini inspektor,
vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
Posebni uvjeti: – VII – stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne
struke, ekonomski fakultet, fakultet kriminalističkih nauka ili druga diploma visokog obrazovanja
društvenog smjera
– 1(jedna) godina radnog staža
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.221,00 KM (3,70 x 330)
04.Opis poslova: prikupjla, sređuje, klasificira i evidentira dokumentacionu građu Ministarstva,
izvještaje, informacije, analize i druge dokumente koji se odnose na rad i djelokrug
Ministarstva; neposredno učestvuje u obradi i pripremi dokumentacije Ministarstva za korišćenje
ili arhiviranje; vrši pretrage, unos i ažuriranje podataka u operativnim i statističkim evidencijama;
osigurava funkcioniranje obrada u skladu s metodološkim i drugim uputstvima; prati i osigurava
tokove dokumentacije; s određenih obrazaca prenosi šifrirane podatke na ulazni memorijski
medij; verificira unesene podatke, distribuira i vraća korištenu dokumentaciju na daljni postupak;
priprema podatke za obradu na elektronskom mediju; vrši selekciju dokumentacije za potrebe
analitike; vodi dnevnik evidencije o pruzetoj i vraćenoj dokumentaciji i unesenim podacima na
memorijske medije; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
Posebni uvjeti: – VII – stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne
struke, ekonomski fakultet, fakultet kriminalističkih nauka ili druga diploma visokog obrazovanja
društvenog smjera
– 1(jedna) godina radnog staža
Pripadajuća osnovna neto plaća:1.221,00 KM (3,70 x 330)
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine-Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 i 9/19) i Pravilnikom
o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Kulovića 7 71000Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom
ministarstvu unutrašnjih poslova, sa pozivom na broj: 230/19”

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/fmup_kon_06_1161.pdf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 01.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.