Državni službenik u Općinskom sudu u Banovićima

Ovaj oglas je istekao

Državni službenik u Općinskom sudu u Banovićima

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Banovićima, objavljuje
JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Banovićima
4 / 501
Stručni saradnik – Administrator – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: obavlja poslove sudske uprave koje mu povjeri predsjednik suda; ostvaruje poslovne komunikacije sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima; prati i koordinira rad zaposlenika u sudu i organizacionih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja; priprema opšte i pojedinačne akte suda;
učestvuje i brine o blagovremenoj izradi statističkih, godišnjih i drugih izvještaja suda; preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; vodi poslove u vezi sa procedurom prijema zaposlenika u radni odnos; održava redovne sastanke s rukovodiocima organizacionih jedinica suda, radi planiranja poslova u sudu; obezbjeđuje pravilnu primjenu Kodeksa ponašanja zaposlenika u sudu;
vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korišćenju sredstava i opreme suda, pravilnom vođenju personalne evidencije zaposlenika u sudu, uključujući i pripravnike-volontere, te poslove oko javnih nabavki; organizuje vođenje evidencija i kontrole odsustva s posla za sudije, stručne saradnike i zaposlenike; izrađuje plan korištenja godišnjih odmora sudija, stručnih saradnika i namještenika; po ovlaštenju predsjednika suda obavlja poslove u vezi i sa pritužbama stranaka za rad zaposlenika u sudu; pomaže predsjedniku suda u tehničkoj pripremi predmeta, izvršenje krivičnih sankcija, te u poslovima radnih odnosa; vodi biblioteku suda; obavlja poslove s javnošću – portparola;
obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-VSS – Diploma visokog obrazovanja – pravne struke – VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS
bodova,
-najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati
nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENA ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu,
a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine TK” br:10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u ”Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Banovićima“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3.
ovog konkursa neće biti razmatrane.

Izvor:https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/opc-sud-banov-kon-31-08

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2018

Datum objave: 04.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.