fbpx

Ekološki inspektor Srbac

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac (“Službeni glasnik opštine Srbac”, broj: 1/17, 4/17,6/17, 7/17,8/17, 9/17, 10/17, 1/18, 7/18, 5/19, 11/19, 12/19, 1/20, 7/20, 9/20, 14/20, 17/20 i 3/21) i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Načelnik opštine Srbac, raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac na neodređeno vrijeme

Ekološki inspektor Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA SRBAC
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-022-155/21

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac (“Službeni glasnik opštine Srbac”, broj: 1/17, 4/17,6/17, 7/17,8/17, 9/17, 10/17, 1/18, 7/18, 5/19, 11/19, 12/19, 1/20, 7/20, 9/20, 14/20, 17/20 i 3/21) i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Načelnik opštine Srbac, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac na neodređeno vrijeme

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac na neodređeno vrijeme:
-Ekološki inspektor – 1 izvršilac.

II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srbac.

III – Status: službenik.
-Službenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Opšti i posebni uslovi:
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH i
7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi

Posebni uslovi:
-VSS, odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili prvi i drugi ciklus koji se u zbiru vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova ili ekvivalent, ili integrisani studij koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova ili ekvivalent i imaju jedno od zvanja: diplomirani ekolog, diplomirani inženjer zaštite životne sredine, diplomirani biolog, diplomirani hemičar, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer šumarstva,
-najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
-položen vozački ispit „B“ kategorije i
-poznavanje rada na računaru.

V – Nespojivost
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organime jedinice lokalne samouprave.

VI – Potrebna dokumenta
Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
Biografiju, foto-kopiju diplome, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije, dokaz o poznavanju rada na računaru.
Izjave kandidata: da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz tačke šest konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Prvorangirani kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju

VIII – Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa.

IX – Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može preuzeti u šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.
Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 223.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2021

Datum objave: 21.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.