fbpx

Ekonomski tehničar – pripravnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Razvojna agencija Republike Srpske

Ekonomski tehničar - pripravnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
RAZVOJNA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE
Ul.Save Mrkalja 16/4
78000 Banja Luka

Na osnovu Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja pripravničkog radnog odnosa, broj: 03-3-8/20 od 06.10.2020. godine i Odluke JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa SSS, broj: 02.2.1/0601-2223-2/20 od 04.09.2020. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom

I – Pozicija
Pripravnik po Programu podrške zapošljavanja mladih sa SSS u statusu pripravnika u 2020. godini, komponenta II – djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske (VRS), u sljedećem zanimanju:

1. Ekonomski tehničar ……….1 izvršilac.
Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od šest mjeseci, zaključivanjem ugovora o radu sa pripravnikom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – Opšti uslovi
-da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
-da su stariji od 18 godina;
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
-da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

III – Posebni uslovi
-SSS, četvrti stepen – ekonomski tehničar, bez radnog iskustva;
-da je dijete poginulog borca VRS;
-da su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavod za zapošljavanje RS;
-poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
-dobre komunikacijske sposobnosti;
-poznavanje rada na računaru.

IV – Potrebna dokumenta
Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i III kandidat je dužan, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:
-ovjerene kopije svjedočanstava o završenim razredima srednje škole;
-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
-ovjerenu kopiju lične karte;
-uvjerenje da ima svojstvo porodice poginulog borca – kćer/sin poginulog borca VRS;
-uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za Aktivno traženje posla koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošljavanje RS;
-ovjerena kopija radne knjižice (strane 1,2,3,4,5,6);
-biografiju;
-uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
-uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.
Javni konkurs će se objaviti putem „JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“ u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije http://www.rars-msp.org.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.