Ekonomski tehničar (pripravnik) Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“

Ekonomski tehničar (pripravnik) Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
Ekonomski tehničar (pripravnik) – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene članom 14. Zakona o radu – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.01/16), tako i posebne uslove u skladu sa članovima 58,59,62. i 64. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ 79/15) i zahtjevima javnog konkursa.

OPŠTI USLOVI
1.Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18 godina,
3.Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4.Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi
5.Da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci

POSEBNI USLOVI:

Kandidati su dužni dostaviti:
– Prijavu;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uvjerenje o državljanstvu;
– Ovjerenu fotokopiju diplome;
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom naknadno dostavlja kanidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci);
– Uvjerenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog obrazovanja i vaspitanja: učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maljoljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

Intervju će se obaviti u prostorijama Dječijeg vrtića za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave u srijedu 26.09.2018.god. u 11,00 časova . Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs,kandidati se neće posebno pozivati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“ Svetog Save 29, Zvornik .
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 13.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.