fbpx

Garderober – magacioner Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Narodno pozorište Republike Srpske

Garderober - magacioner Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA NARODNO POZORIŠTE REPUBLIКE SRPSКE
BANJA LUКA, Ul. kralja Petra I Кarađorđevića br.78

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 1. i 4. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Sl. glasnik RS“ broj: 92/16) i na osnovu člana 49. stav 1. alineja 2. Statuta Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske, direktor pozorišta d o n o s i:

O D L U К U
o raspisivanju javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos u Javnu ustanovu Narodno pozorište Republike Srpske

I Ovom odlukom, raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme, na vremenski period u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto: 1. garderober – magacioner (1 izvršilac).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati za upražnjeno radno mjesto treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
-da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

Кandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
SSS (IV) – tehnološka, tehnička škola, opšta,
1 (jedna) godina radnog iskustva,
poznavanje vještina i znanja iz oblasti krojačkih poslova/zanata.

II Uz prijavu na konkurs koja sadrži kratku biografiju kandidata, sa obavezno naznačenom adresom prebivališta i kontakt telefonom, kandidati su obavezni dostaviti:
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju izvoda,
-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci, ili ovjerenu kopiju uvjerenja,
-diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,
-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca ili pismenu izjavu kandidata, ovjerenu od strane notara ili jedinice lokalne samouprave,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca ili pismenu izjavu kandidata, ovjerenu od strane notara ili jedinice lokalne samouprave,
-ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci (uvjerenje se dostavlja nakon završenog postupka prijema kandidata),
-uvjerenje o radnom iskustvu ili ovjerena kopija radne knjižice, prednost pri zapošljavanju imaju kandidati sa radnim iskustvom u institucijama ili organizacijama kulture.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti, lično ili putem pošte, na adresu: JU Narodno pozorište Republike Srpske, Ulica: kralja Petra I Кarađorđevića, broj 78, 78000 Banja Luka, sa naznakom : Za konkurs.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i razgovor, dana 03.07.2020. godine u 11.00 časova.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“ i na internet stranici JU Narodno pozorište Republike Srpske Banja Luka.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 24.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.