fbpx

Glavni knjigovođa – 2 izvršioca , Operator -1 izvršilac Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, raspisuje J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

Glavni knjigovođa - 2 izvršioca , Operator -1 izvršilac Sarajevo

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), Zakona o pravima demobiliziranih
branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH“ br. 54/19), Odluke o postupku
prijema u radni odnos broj: U.D.-01-3.1.-503-1/20, od 10.01.2020. godine, člana 14. Pravilnika o
radu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: U.D.-01-04-
15745-2/20, od 14.12.2020. godine i broj: U.D.-01-04-16659-2/20, od 25.12.2020. godine „ JP
BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, raspisuje
J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos
GENERALNA DIREKCIJA
SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
Služba za knjigovodstvene poslove
1. Glavni knjigovođa – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
SEKTOR ZA POŠTANSKI PROMET
Služba brze pošte
Odsjek za podršku – Call centar
2. Operator – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1. Glavni knjigovođa:
Kontroliše glavnu knjigu po organizacionoj strukturi sa posebnim osvrtom na konta troškova i
prihoda, kontroliše konta sirovina i materijala: zaliha – izdato – upotreba – trošak. Kontoliše konta
prenosa na sumnjiva i sporna potraživanja, otpis sumnjivih potraživanja i naplaćena otpisana
potraživanja. Kontroliše razgraničenja: dugoročno – kratkoročno – trošak. U GD uparuje otvorene
stavke u glavnoj knjizi konta: dobavljači, plate, TO, prevoz, regres, provizije, PDV, konta internih
odnosa GD – CP. Učestvuje u procjeni rezultata. Kontroliše PDV, GD i JP sa bilansom: konta PDV
– KUF- KIF. Vrši pripremne radnje za polugodišnji i godišnji obračun: kontrola svih bilansnih
pozicija sa posebnim osvrtom na: kontrola ukalkulisanih troškova, kontrola razgraničenja, obračun
turističke zajednice i šume na GD i kontola na CP, kontrola refundacija rashod-prihod, kontrola
poreza. Vrši pripremne radnje za zaključna knjiženja: kontrola uparenih stavki u glavnoj knjizi,
zatvaranje konta glavne knjige. Formiranje i dorada početnog stanja u glavnoj knjizi. Kontroliše CP
radi eventualnih ispravki i pravilnih knjiženja. Učestvuje u pripremi podataka za potrebe revizije.
Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2. Operator:
Radi na poslovima praćenja poštanskog saobraćaja i dostave pošiljaki brze pošte; rješava
predmete koji se odnose na potraživanje poštanskih pošiljaka i uputnica; radi na poslovima
prikupljanja statističkih podataka u komunikaciji sa Odsjecima i Grupama za podršku brze pošte
CP, Odsjekom za podršku i drugim organizacionim jedinicama, kao i drugim JPO; obavlja
manipulativne poslove unutar Službe. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove
koji su u skladu sa prirodom i vrstom posla koje obavlja.
Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 1. Glavni
knjigovođa:
Uz prijavu na radno mjesto pod rednim brojem 1. Glavni knjigovođa kandidati su obavezni
dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
4. Najmanje I ciklus ECTS 180 bodova – Ekonomski fakultet
5. Najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva isključivo na knjigovodstvenim poslovima sa
VSS.
Opći i posebni uslovi za prijem u radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 2. Operator:
Uz prijavu na radno mjesto pod rednim brojem 2. Operator kandidati su obavezni dostaviti
sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
4. Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi – IV ili III stepen
5. 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS
Ukoliko kandidat za navedeno radno mjesto umjesto Svjedočanstva o završenoj srednjoj školi
dostavi fakultetsku diplomu, prijava neće biti uzeta u razmatranje.
NAPOMENA: Demobilizirani branioci i članovi porodice demobiliziranog branioca da bi mogli
ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima u skladu sa Zakonom
o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ( „Službene novine F BiH“, br.
54/19), dužni su uz prijavu na radno mjesto za koje su se prijavili, pored ostalih dokaza dostaviti i
sljedeće dokaze :
1. Dokaz o statusu demobiliziranog branioca ili člana porodice demobiliziranog branioca
(potvrda, uvjerenje i sl.).
2. Dokaz da se demobilizirani branioc ili član porodice demobiliziranog branioca vodi na
evideciji nezaposlenih lica, ne stariji od 30 dana.
Probni rad nije predviđen za navedena radna mjesta .
Radno iskustvo za radno mjesto pod rednim brojem 1. Glavni knjigovođa na poslovima sa
stručnom spremom koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava dokazuje se potvrdom
prethodnog poslodavca.
Radno iskustvo za radno mjesto pod rednim brojem 2. Operator dokazuje se potvrdom
prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (period angažiranja i stručna sprema radnog
mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (period angažiranja i stručna
sprema radnog mjesta). Uvjerenja o uplaćenim doprinosima se neće priznavati kao dokaz za
traženo radno iskustvo.
Polaganju ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i
blagovremenu prijavu.
NAPOMENA:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1. Glavni knjigovođa pored pitanja iz općeg znanja,
ostali dio pitanja na pismenom dijelu ispita odnosi se na oblast iz Zakona o računovodstvu i
reviziji u F BiH , Zakon o privrednim društvima i Zakon o javnim preduzećima.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2. Operator pored pitanja iz općeg znanja,ostali dio
pitanja na pismenom dijelu ispita odnosi se na oblast poslova kojom se bavi Društvo – Zakon o
poštama BiH, Zakon o poštama Federacije BiH, Opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga BiH i
drugi zakonski odnosno podzakonski akti koji regulišu oblast poslova kojim se bavi Društvo.
O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni
u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na kućnu adresu koja je
navedena u prijavi na oglas, kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena na prijavi i to
najmanje pet dana prije održavanja ispita. Ako uredno obaviješteni kandidat ne pristupi polaganju
pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće
biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa.
Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa.
Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita.
Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela
ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno, odmah nakon polaganja pismenog
dijela ispita, ukoliko se prijavi manji broj kandidata.
Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno potpisanu prijavu, sa kraćom biografijom
kandidati su dužni dostaviti dokaze koji su nabrojani u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi dostavlja se u ovjerenoj kopiji, budući da se
dostavljena dokumentacija ne vraća. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi
ljekarsko uvjerenje.
Potpisanu prijavu na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o
ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 15 dana dana od dana
objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „ Dnevni avaz “ i „Oslobođenje „ na adresu:
„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo,
sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku – naziv radnog mjesta.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: szks.ba

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 01.02.2021

Datum objave: 19.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.