fbpx

Građevinsko-urbanistički inspektor Livno

Ovaj oglas je istekao

Grad Livno

Građevinsko-urbanistički inspektor Livno

Na osnovu člana 34., a u vezi sa čl. 44. st. 5. i na osnovu člana 105. Zakona o državnim službenicima
i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine
Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i
99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livno
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Gradu Livno

3/791

– Građevinsko-urbanistički inspektor – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: obavlja nadzor nad građenjem objekata za koje građevne dozvole izdaje Služba za
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove; provodi nadzor nad radom
sudionika u građenju i održavanju građevine, te kvaliteta građevinskih proizvoda glede primjene
Zakona o gradnji; građevno-urbanistički inspektor nalaže sudionicima u građenju otklanjanje
nepravilnosti, obustavu građenja, uklanjanje građevine; obavlja zatvaranje gradilišta, izriče upravne
mjere i pokreće prekršajne postupke; obavlja i druge poslove propisane zakonom; obavlja i druge
poslove i zadatke radnog mjesta koje mu povjeri pomoćnik gradonačelnika. Građevinsko-urbanistički
inspektor za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku gradonačelnika.
Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se
prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su
osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema
domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala,
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom
sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
– VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa Bolonjskog sustava školovanja
(najmanje 240 ECTS), građevinski ili arhitektonski fakultet,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računalu
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (dokaz o nostrifikaciji diplome, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine)
3. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći
na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju
se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene
u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o dostavi dokaza, dostaviti
Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na
web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Livno sa pozivom na br. 226/19 »

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.12.2019

Datum objave: 29.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.