fbpx

Građevinsko-urbanistički inspektor

Općina Tešanj

Građevinsko-urbanistički inspektor

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima
i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
13/19), a na zahtjev Općine Tešanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tešanj

Radno mjesto:
– Građevinsko-urbanistički inspektor – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: vrši nadzor nad izdatim urbanističkim saglasnostima i odobrenjima za
građenje, suzbijanje bespravne gradnje i poduzimanje zakonskih mjera sa istim; nadzor
nad građenjem, rekonstrukcijom, sanacijom, upotrebom, održavanjem i uklanjanjem
građevina; vrši nadzor nad fizički dotrajalim objektima i uklanjanje istih; vrši nadzor nad
izvođenjem radova po odobrenom projektu, vrši kontrolu sudionika u građenju (izvođača,
nadzora, investitora i sl); vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi
sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora; učestvuje u
radu komisija, radnih timova i grupa; obavlja stručne poslove iz svog djelokruga i poslove
koje mu kao zadatak odredi rukovodilac Službe ili Općinski načelnik.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju
poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u
organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja
koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – građevinskog ili arhitektonskog
smjera,
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

– položen stručni ispit u struci (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT
PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite
tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu
u struci),
– 5 (pet) godina radnog staža nakon položenog stručnog ispita u struci,
– poznavanje rada na računaru,
– položen ispit za vozača B kategorije (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici
„ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite
tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum vozačke dozvole).
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
Napomena: Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju
rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o
oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo
na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tešanj
sa pozivom na broj: 08-30-8-178/20“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.10.2020

Datum objave: 12.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.