fbpx

Higijeničar Istočno Sarajevo

Na osnovu člana 29. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 63/18), uz saglasnost Ministarstva pravde RS broj 08.030/120- 1906/ 20 od 22.09.2020.godine, direktor raspisuje J A V N I K O N K U R S za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Higijeničar Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu člana 29. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 63/18), uz saglasnost Ministarstva pravde RS broj 08.030/120- 1906/ 20 od 22.09.2020.godine, direktor raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika na neodređeno vrijeme

1. HIGIJENIČAR ( KV/SSS) 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

a) Opis poslova radnog mjesta
– obavlja poslove čišćenja i održavanja higijene u objektima Privredne jedinice i Kazneno-popravnog zavoda,
– sačinjava trebovanje materijala potrebnog za održavanje higijene.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
b) Opšti uslovi :
1. Da je državljanin RS – BiH;
2. Da je stariji od 18 godina;
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;
6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

v) Posebni uslovi :
KV / SSS ,

2. UPUTSTVO KANDIDATIMA:
a) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente – dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa :
1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
5. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

Napomene:
-Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat.
-Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2,3,4 i 5 ( tačka a) Uputstva kandidatima) ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.
Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je trajnog karaktera.
Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

b) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske“i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA ISTOČNO SARAJEVO
ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO ( navesti naziv radnog mjesta iz konkursa) „
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 13.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.