fbpx

Higijeničarka Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana

Higijeničarka Sarajevo

Na osnovu člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom o Ustanovama („Službeni list R BiH“br: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 34. Pravila Javne Ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, br: 42/18, te na osnovu člana 6. i 7. Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 630/19, direktor JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo raspisuje:
 
 
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana
 
 
Objavljuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto-
 Higijeničarka– 1 (jedan izvršilac)
 
II Opis poslova:
 
• vrši svakodnevno čišćenje kancelarija, zajedničkih prostorija, hodnika, sala i drugih prostorija u sastavu Ustanove,
• rad u kuhinji,
• povremeno obavljanje kurirskih poslova,
• vrši svakodnevno odnošenje smeća iz svih prostorija Ustanove,
• vrši periodično pranje prozora, podova i ostalih površina,
• obavlja i druge pomoćne poslove za koje je sposobna,
• učestvuje u svim manifestacijama koje se organizuju u Ustanovi,
• blagovremeno obavljanje navedenih poslova,
• poslije završenog posla uredno odlaže pribor i sredstva za čišćenje,
• vrši i druge poslove po nalogu direktora
 
Osnovna plaća: 612,00 KM
Mjesto obavljanja rada: JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
 
III Kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:
Opšti uslovi:da je državljanih Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina.
Posebni uslovi:SSS, radno iskustvo u trajanju od jedne godine na istimposlovima. 
 
Potrebna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana prijava na javni konkurs i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje),
b) uvjerenje o državljanstvu,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) diploma o završenoj srednjoj školi,
e) uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu.
 
Kandidati su dužni uz prijavu priložiti ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.
 
IV Prednost u zapošljavanju pod posebnim uslovima:
Prednost pri zapošljavanju primjenit će se samo pod jednakim uslovima (jednak broj bodova).
Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju uvjerenjem od nadležnog organa kojim se utvrđuje prednost pri zapošljavanju u skladu sa posebnim propisima.
 
V Ostale napomene:
Uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu mora da sadrži naziv radnog mjesta, opis posla i vremenski period obavljanja istog.
Kandidati čija je dokumentacija potpuna, uredna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa bit će obavješteni usmeno (telefonski) o datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja i intervjua.
 
VI Rok za podnošenje prijava
Prijava sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 10 dana, od dana objave Javnog konkursa, u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo i na Internet stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, putem
pošte-preporučeno ili lično na adresu:
JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo- Organizaciona jedinica Jelićeva, Jelića broj 1., 71 000 Sarajevo sa naznakom:
“NE OTVARAJ- Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevoza radno mjesto- higijeničarka”
 
VII Kontakt telefon osobe zadužene za dodatne informacije: telefon: +38733 220 568 ili +38761319241.
 
Kandidati, čija dokumentacija je nepotpuna, neuredna i neblagovremena bit će pisanim putem obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.
 
JU Centar kulture i mladih Općine Centar
Sarajevo
 D i r e k t o r
Armin Omerović, dipl. glumac 
 
Izvor: Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.