fbpx

IКT službenik – TCMS administrator Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Okružno javno tužilaštvo Trebinje

IКT službenik – TCMS administrator Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
Okružno javno tužilaštvo Trebinje

J A V N I O G L A S
za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

I – NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

1. IКT službenik – TCMS administrator………….. 1 izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove formiranja korisničkih naloga, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS , sarađuje sa IКT odjelom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, podešava sve postavke u TCMS-u, vrši sve ispravke u TCMS-u, edukuju sve zaposlene korisnike TCMS-a, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, održava računare i drugu tehničku opremu, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove vezano za nesmetano funkcionisanje IT uređaja i TCMS sistema, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za obavljanje poslove: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)

2. Referent za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar……..1 izvršilac
Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i drugih poslova predviđenih Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za obavljanje poslova: SSS IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – OPŠTI USLOVI КOJE SVI КANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – POTREBNI DOКUMENTI I ROК ZA PRIJAVU NA OGLAS
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
-uvjerenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;
-za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II – 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;
-diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);
-potvrdu o radnom iskustvu;
-a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Кomisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.
Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Vuka Кaradžića broj 13 sa naznakom:
PRIJAVA NA OGLAS „NE OTVARATI“.:

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.03.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.