fbpx

Imenovanje direktora JU OŠ „Sveti Sava“ Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Doboj

Imenovanje direktora JU OŠ „Sveti Sava“ Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ SVETI SAVA, Doboj
Ul. Stevana Sinđelića 10
74000 Doboj

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „SVETI SAVA“DOBOJ

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Doboj raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Doboj.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

III – Mandat
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:
1. Opšti uslovi:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1).
-nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu.

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Doboj, Ul. Stevana Sinđelića br. 10, sa naznakom: „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici Srpskoj.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

VII – Način i rok obavještenja
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava“ Doboj u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 15.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.