fbpx

Imenovanje direktora JU OŠ „Sveti Sava“, Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“, Novi Grad

Imenovanje direktora JU OŠ „Sveti Sava“, Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Sveti Sava“
Novi Grad, Nikole Pašića 13,
79220 Novi Grad
tel.: 052/751-654: 751-054,
e-mail: os041@skolers.org
Broj 199/20

Na osnovu člana 137 i člana 177. stav 2 ) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/ 18 i 84/19), člana 27 Statuta JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, broj: 197/20 od 27.05.2020. godine, člana 26. Zakona o radu («Službeni glasnik Republike Srpske», broj:1/16 i 66/18 i člana 2 i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 49/18), Školski odbor JU osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad, r a s p i s u j e

JAVNI КONКURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA JU OSNOVNE ŠКOLE „SVETI SAVA“ NOVI GRAD

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Novi Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnvne škole „Sveti Sava“, Novi Grad se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispuljavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole «Sveti Sava» može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177.stav 2.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17,31/18 i 84/19)
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi i
– da ima preporuku Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
VI – Potrebna dokumentacija
Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
– Preporuku Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
– Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
– Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,(Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada za mandatni period,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Osnovna škola „Sveti Sva“, ul. Nikole Pašića 13, Novi Grad, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“, Novi Grad u roku od osam (8) dana od dana od dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.06.2020

Datum objave: 03.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.