fbpx

Imenovanje direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Bratunac

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Karadžić“ Bratunac

Imenovanje direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Bratunac

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bratunac
Petra Kočića bb
Telefon: 056/420-257
E-mail: [email protected]
Broj: 1-25/2020
Na osnovu člana 137. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17; 31/18 i 84/19) Školski odbor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Bratunca, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac.
II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.
III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i čije su prijave stigle pravovremeno, u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-Da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
-Da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi
-Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
-Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
-Da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi
-Da nije osiđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Prijavu u kojoj kandidat navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
-Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu Bih i RS,
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Druge dokaze o utvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.
-Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.