fbpx

Imenovanje direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Jezero

Imenovanje direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Jezero

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“
Jezero, Vuka Karadžića bb, Jezero
tel.: 050/291-010,
e-mail: [email protected]
Broj: 109-01/20

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Jezero

I-Predmet
Školski odbor JU OŠ“Vuk Karadžić“ Jezero raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU OŠ“Vuk Karadžić“ Jezero

II- Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitawu i obrazovanju.
Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III- MandatDirektor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje 4-godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV-Status Direktor škiole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutum škole i Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V-Uslovi za učešće na konkurs
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:
Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske i-da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

VI – Potrebna dokumentacijaKao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Pijavu – u kojoj kandidat, između ostalog, taksativno navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost),
-Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,(navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost).
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili drugim maloljetnim licem.
-Prijedlog programa rada direktora u naredno četvorogodišnjem mandatu.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII- Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:Javna ustanova Osnovna škola ” Vuk Karadžić” JezeroUl. Vuka Karadžića bb70 206 Jezerosa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero”.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII- NapomenaŠkolski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca:

Datum isteka: ..

Datum objave: 15.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.