fbpx

Imenovanje direktora SŠC „Petar Kočić“ Šipovo

Ovaj oglas je istekao

SŠC „Petar Kočić“ Šipovo

Imenovanje direktora SŠC „Petar Kočić“ Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
SŠC „Petar Kočić“Šipovo
Broj: 644/20.

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da su stariji od 18 godina
3) da je državljanin BiH/ Republike Srpske

2. Posebni uslovi
1) da ima završen prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija, i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv,
4) da ima predložen program rada i da se ističe svojim radom i sposobnostima za organiozovanje vaspitno- obrazovnog procesa u školi i
5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

II –Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
– Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Fotokopiju lične karte,
– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,
– Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,
– Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno- obrazovnom radu u Školi (najmanje pet godina),
– Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– Prijedlog programa rada za mandatni period,
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumanta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.

III – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Šipovo sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Srednje škole (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora škole u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.