fbpx

Informatičar Doboj

Ovaj oglas je istekao

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

Informatičar Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. INFORMATIČAR….. izvršilaca 1

Opis poslova radnog mjesta
*stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi iz njegove nadležnosti,
*obavlja redovne zadatke u sistemu za upravljanje sudskim predmetima (CMS sistemu) u sudu,
*administrira korisničke naloge sudija i administrativnog osoblja,
*administrira podatke pohranjene na serverima datoteka,
*obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka (backup), smještenih na serverima datoteka u sudu, u skladu sa važećim procedurama,
*izrađuje kopije snimljenog materijala, formira i vodi urednu evidenciju o snimljenim materijalima,
*ažurira Web stranicu suda uz konsultaciju sa predsjednikom suda i službenikom za informisanje,
*održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci u vlasništvu suda,
*održava i vodi urednu dokumentaciju IKT opreme u vlasništvu suda i stara se o servisiranju iste,
*ispostavlja redovne izvještaje odjeljenju za IKT VSTS-a BiH o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva, sa posebnom napomenom o uočenim problemima i načinu njihovog rješavanja,
*obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
-Završena srednja stručna sprema tehničkog smjera,
-Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima informacione tehnologije
-Dobro poznavanje Windowsa NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft, Echange i Microsoft Office paket.
-Poznavanje koncepata mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežnog protokola.

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
a) ličnu kartu ili pasoš,
b) diplomu o završenoj školi,
c) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na poslovima informacione tehnologije.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, diplomu o odgovarajućoj školi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu poslovima informacione tehnologije.
Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.03.2020

Datum objave: 11.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.