fbpx

Inspektor, Stručni suradnik za radne odnose, Stručni suradnik za plansko – analitičke poslove za područje cijele BiH

Ovaj oglas je istekao

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Inspektor, Stručni suradnik za radne odnose, Stručni suradnik za plansko – analitičke poslove za područje cijele BiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Radna mjesta:

 1. Federalni tržišno, turističko – ugostiteljski inspektor sa mjestom rada na mjestu carinjenja, graničnom prijelazu Ljubuški – Bijača – 1 (jedan) izvršitelj
 2. Federalni vodni inspektor sa mjestom rada u sjedištu Uprave – 1 (jedan) izvršitelj
 3. Federalni fitosanitarni inspektor sa mjestom rada na graničnom prijelazu Kamensko -1 (jedan) izvršitelj
 4. Federalni poljoprivredni inspektor za stočarstvo sa mjestom rada u sjedištu Uprave – 1 (jedan) izvršitelj
 5. Stručni suradnik za radne odnose sa mjestom rada u sjedištu Uprave – 1(jedan) izvršitelj
 6. Stručni suradnik za plansko – analitičke poslove sa mjestom rada u sjedištu Uprave – 1 (jedan) izvršitelj

1. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. i 116. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Sektora, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora i glavnog federalnog tržišnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1791,05 KM

2. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.791,05 KM

3. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu državnih i federalnih zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost fitosanitarne inspekcije za fitosanitarni nadzor prekograničnog prometa roba, izdaje fitosanitarne certifikate za izvoz i reeksport, za unutrašnji nadzor bilja i biljnih proizvoda, roba i reguliranih objekata gdje se oni proizvode, skladište, prevoze, prerađuju, prodaju, uvoze ili na drugi način koriste, vrše kontrolu dokumentacije pravnih i fizičkih lica koja je u vezi sa zdravljem bilja, ispunjavanjem tehničko proizvodnih uslova za registraciju subjekata, proizvođača, uvoznika i distributera bilja, institucija ovlašćenih po tom osnovu u pogledu posjedovanja odgovarajućih kadrova i opreme kao i izvršenja povjerenih im poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora i glavnom federalnog poljoprivrednog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.791,05 KM

4. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, državnog Zakona o poljoprivredi prehrani i ruralnom razvoju i komplementarnog entitetskog propisa i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, vrši kontrolu u segmentu uzgoj, selekcija, uvoz/izvoz domaćih životinja, registracija proizvođača i uzgajivača, kao i uvoznika domaćih životinja i pčela, proizvodnja, promet i upotreba stočne hrane i ispunjavanje tehničko-proizvodnih uslova za registraciju objekata za proizvodnju i skladištenje stočne hrane, sportsko-rekreativni ribolov, ribolovna područja, registracija i uslovi za registraciju ribnjaka i drugih objekata za bavljenje akvakulturom, nadzor nad radom naučnih i stručnih institucija po osnovu datih im javnih ovlašćenja, nadzor rada poljoprivrednih savjetodavnih službi, kao i zemljoradničkih zadruga i drugih oblika udruživanja poljoprivrednika u segmentu stočarstva, realizacije dodijeljenih sredstava za poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju iz okvira budžetskog izdvajanja, registracije aplikanata i ispunjenja uslova za ostvarenje federalne novčane podrške (registracija klijenata); obavlja i druge poslove iz nadležnosti Inspektorata po nalogu glavnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.791,05 KM

5. Opis poslova: priprema nacrte rješenja po zahtjevima uposlenika u jednostavnijim upravnim stvarima iz oblasti radnih odnosa, vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izrada odgovarajućih uvjerenja; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale iz oblasti kadrovskih poslova; vrši i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu neposrednog rukovodioca, koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.186,74 KM

6. Opis poslova: vrši stručnu obradu pitanja koja služe za izradu objedinjenog jedinstvenog godišnjeg, polugodišnjeg i mjesečnog plana i programa inspekcijskog nadzora po inspektoratima i za cijelu Upravu, koje donosi direktor Uprave, prikuplja i obrađuje sugestije i primjedbe resornih ministarstava, kao i Vlade Federacije, u vezi sa planovima i programima inspekcijskog nadzora; priprema elemente godišnjih planova i programa za obučavanje i osposobljavanje inspektora, drugih državnih službenika i namještenika u vezi sa primjenom propisa iz oblasti inspekcijskog nadzora; vrši obradu pitanja koja služe za izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka dobivenih od strane glavnih inspektora o vršenju inspekcijskog nadzora, obučavanju i osposobljavanju inspektora, drugih državnih službenika i namještenika, kao i o primjeni informacionih tehnologija; prikuplja podatke potrebne za uspostavu, izradu, vođenje i održavanje evidencije u oblasti inspekcijskog nadzora, po subjektima nadzorima i upravnim područjima inspekcijskog djelovanja; prikuplja, sistematizuje podatke i izrađuje elemente za pripremu godišnjih, tromjesečnih i mjesečnih planova nabavki roba i usluga, a na osnovu prijedloga rukovodilaca osnovnih jedinica; vrši i druge poslove koji mu odredi rukovodilac Sektora u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.186,74 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
 • mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

za poziciju 01.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, šumarski, saobraćajni, ekonomski, poljoprivredni, hemijsko-tehnološki, mašinski, prehrambenotehnološki ili prirodno-matematički fakultet
 • tri godine radnog staža
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

za poziciju 02.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski fakultet – hidrotehnički smjer, tehnološki fakultet – smjer hemijsko-tehnološki, poljoprivredni, mašinski ili prirodno – matematički fakultet – smjer hemije ili biologije
 • tri godine radnog staža
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

za poziciju 03.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 • poljoprivredni fakultet – odsjek zaštite bilja, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva ili općeg smjera
 • tri godine radnog staža
 • tri godine radnog iskustva na poslovima poljoprivrednog inspektora, odnosno inspektora za zaštitu bilja ili pet godina radnog iskustva na poslovima u fitosanitarnoj oblasti (čl.3 st.3. Pravilnika o uvejtima za imenovanje fitosanitarnog inspektora „Službeni glasnik BiH“, broj 33/10),
 • stručni ispit za fitosanitarnog inspektora (obavezno upisati broj, i datum izdavanja položenog stučnog ispita u prijavnom obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije. (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

za poziciju 04.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet – odsjek stočarstvo-zootehnika,
 • tri godine radnog staža
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

za poziciju 05.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili uprave struke
 • jedna godina radnog staža
 • poznavanje rada na računaru

za poziciju 06.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski, saobraćajni ili fakultet političkih nauka
 • jedna godina radnog staža
 • poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
 3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
  a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,

b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH:

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

sa sjedištem u Sarajevu

Ul. Kulovića br.7., 71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za

inspekcijske poslove sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8-747/20)

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 11.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.