fbpx

Inspektori, Stručni saradnik za pravne poslove Goražde

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde

Inspektori, Stručni saradnik za pravne poslove Goražde

Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko–podrinjskom kantonu Goražde
(„Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“, br. 3/18 i 6/20), a na zahtjev
Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, Agencija
za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske
poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde

Radna mjesta:
01. Tržišni inspektor – Tržišno-turistička inspekcija – 1 (jedan) izvršilac
02. Inspektor za ceste i cestovni promet – Saobraćajna inspekcija
– 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: Tržišni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i
propisa koji se odnose na: obavljanje trgovine i obrta; standarde i kvalitet proizvoda u
proizvodnji i prometu; mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla
proizvoda; cijene proizvoda i usluga naknada, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate
i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima; robne rezerve; zaštitu
izuma i tehničkih unapređenja; zaštitu prava potrošača; ostale poslove za koje je
ovlašten pozitivnim zakonskim propisima; vrši i druge najsloženije poslove na svoju
inicijativu ili na zahtjev direktora koji su u skladu sa zakonom i drugim propisima.
02. Opis poslova: Inspektor za ceste i cestovni promet vrši inspekcijski nadzor nad
provođenjem zakona i propisa koji se odnose na; javne ceste, njihovu gradnju,
rekonstrukciju, korištenje i održavanje; upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine
infrastrukture; zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; odvijanje javnog prevoza
osoba i stvari u unutrašnjem cestovnom prometu (linijski cestovni prevoz autobusom,
taksi prevoz, renta-car, prevoz za lične potrebe i dr.); licence za pojedine vrste prevoza
u unutrašnjem cestovnom saobraćaju; rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik
usluga koji je pod nadzorom; vrši i druge najsloženije poslove na svoju inicijativu ili na
zahtjev direktora koji su u skladu sa zakonom i drugim propisima.
03. Opis poslova: Stručni saradnik za pravne poslove vrši sljedeće poslove: rješavanje
jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni
postupak); vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena
evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama; sprovođenje
administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka, u skladu sa zakonom; stručna obrada
sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast; izrada analitičkih, informativnih
i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične
informacije i sl.); praćenje i istraživanje promjena i pojava u odgovarajućoj oblasti i izrada
potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; prikupljanje,
sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema
metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih
materijala; stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih
propisa i općih akata; obrađuje sva pitanja koja se odnose na objavljivanje internog
oglasa i javnog konkursa u vezi popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
i namještenika u Upravi; vrši i druge poslove na zahtjev direktora u skladu sa zakonom i
drugim propisima.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Bosansko–podrinjskom kantonu Goražde i to:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski ili pravni ili poljoprivredni ili mašinski
fakultet ili kriminalistički fakultet (smjer ekonomski kriminalitet) odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja navedenih struka,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.
Poziciju 02:
-VSS/VII stepen, završen saobraćajni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
navede struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.
Poziciju 03:
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova –
pravne ili upravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine).
Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu
ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži
suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i
potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na
navedeni način bit će odbijene kao neuredne
2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
izdati nakon objave javnog konkursa,
3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će usmeno obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa
u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Goražde sa sjedištem u Sarajevu
Ul. Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za
inspekcijske poslove Bosansko–podrinjskog kantona Goražde – sa pozivom na broj:
10-30-8-632/20“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 05.10.2020

Datum objave: 22.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.