fbpx

Inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Laboratorijski tehničar Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 35. i 36. Statuta Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/13 i 47/13), člana 6. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Zavoda, broj: 02-374/18 od 19.04.2018. godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 9/19 i 21/19), saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-49132-6/20 od 08.12.2020. godine i broj: 02-04-50086-36/20 od 17.12.2020. godine, raspisuje JAVNI OGLAS

Inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Laboratorijski tehničar Sarajevo

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA MEDICINU RADA
KANTONA SARAJEVO

Na osnovu člana 35. i 36. Statuta Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/13 i 47/13), člana 6. Pravilnika o radu, unutrašnjoj
organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Zavoda, broj: 02-374/18 od
19.04.2018. godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama
i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili
općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50%
ukupnog kapitala (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/19 i 21/19), saglasnosti Vlade
Kantona Sarajevo, broj: 02-04-49132-6/20 od 08.12.2020. godine i broj: 02-04-50086-36/20 od
17.12.2020. godine, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javna ustanova Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, raspisuje Javni oglas za prijem u radni
odnos na neodređeno vrijeme, za pozicije:

1. Inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Biohemijsko-hematološkoj laboratoriji –
1 (jedan) izvršilac
2. Laboratorijski tehničar u Biohemijsko-hematološkoj laboratoriji – 1 (jedan) izvršilac

I
Opis radnog mjesta:

1. Inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike
– učestvuje u obavljanju biohemijskih i hematoloških analiza,
– po potrebi radi u timu sa specijalistom medicinske biohemije,
– obavlja mikroskopiranje,
– samostalno pravi reagense za analize koje radi,
– učestvuje u hemijskim analizama u toksikološkom laboratoriju,
– vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju,
– učestvuje u evidenciji i sortiranju materijala,
– obavlja i druge poslove prema potrebi,
– za svoj rad odgovara neposrednom odgovornom licu laboratorije,
– brine se o čistoći radnog mjesta i laboratorijskog pribora.
Uslovi rada: potencijalna izloženost infekciji
Mjesto rada: JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, Dr Mustafe Pintola 1
Vrijeme rada: 37,5 sati sedmično.
Osnovna plata: 1.577,00 KM
2. Laboratorijski tehničar
– vrši stručno uzimanje biološkog materijala i njegovu obradu,
– izvodi kompletno analiziranje urina,
– samostalno obavlja jednostavnije biohemijske i hematološke analize,
– složenije analize obavlja u saradnji sa specijalistom medicinske biohemije (timski rad),
– upisuje gotove nalaze i izdaje ih,
– obavlja i druge poslove prema potrebi,
– za svoj rad odgovara neposredno odgovornom licu laboratorije.
Uslovi rada: potencijalna izloženost infekciji
Mjesto rada: JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 2
Vrijeme rada: 37,5 sati sedmično.
Osnovna plata: 1.180,00 KM
II
Kandidati su dužni da ispunjavaju slijedeće uslove:
– da je državljanin BiH,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za navedenu poziciju,
– da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane
vršenja poziva, djelatnosti.
III
Kandidati, pored uslova iz tačke II ovog Oglasa, treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

1. Inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike
VSS – dipl.ing medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili visoko obrazovanje prvog ciklusa
bolonjskog sistema studiranja koji se 240 ECTS studijskih bodova, sa položenim stručnim ispitom,
1 godina radnog staža.
2. Laboratorijski tehničar
SSS – laboratorijski tehničar, sa položenim stručnim ispitom i 1 godinom radnog staža u struci.

IV
Uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas, kandidati su dužni priložiti kraću biografiju i dokaze o
ispunjavanju općih i posebnih uslova (original ili ovjerene kopije);
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (napomena: ovaj dokaz će dostaviti kandidat
koji bude izabran),
– potpisana izjava kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa, da mu nije izrečena
zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti,
– diploma/svjedočanstvo o završenom školovanju,
– potvrda o položenom stručnom ispitu,
– licenca za samostalan rad,
– potvrda o radnom stažu.
Prioritet u zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca
branitelja BiH (“Sl.novine Kantona Sarajevo”, broj: 45/12 i 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20).
Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom
„Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za poziciju br.___”.
Prijave se dostavljaju na adresu: JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, Bulevar Meše
Selimovića broj 2, Sarajevo. Javni oglas ostaje otvoren 10 dana do 22.01.2021. godine.
Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama, web stranici Zavoda www.medicinarada.ba i na
internet stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.
Prijave podnosene nakon isteka roka, odnosno bez potpune tražene dokumentacije, neće se uzeti u
razmatranje.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali tražene uslove biće obavljen pismeni i usmeni ispit, o ćemu će
biti blagovremeno obaviješteni.
Za sva dodatna pojašnjenja, kontakt Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, btoj tel.: 033 720-
185.

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 22.01.2021

Datum objave: 15.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.