fbpx

Izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor

Na osnovu člana 128. stav 1.tačka 8. 9 i 10, člana 129.stav 2, i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:42/18, 35/20 i 92/20), člana 3.stav 1-4 Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 108/09 i 118/09) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole broj: 184/2021. od 31.03.2021. godine, Školski odbor raspisuje JAVNI KONKURS za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor

Izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
PRIJEDOR
Broj:190/2021.

Na osnovu člana 128. stav 1.tačka 8. 9 i 10, člana 129.stav 2, i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:42/18, 35/20 i 92/20), člana 3.stav 1-4 Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 108/09 i 118/09) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole broj: 184/2021. od 31.03.2021. godine, Školski odbor raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Prijedor
I – Predmet
Školski odbor, raspisuje konkurs za izbor direktora JU Elektrotehnička škola Pijedor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad ogovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost (predviđeno 02.07.2021.godine).
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i sva prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima,Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture i Statutom škole.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i inačinu izbora direktora škole i to:

1Opšti uslovi
-da je državljanin RS, odnosno Bih;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu i zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu;

1.Posebni uslovi
-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
-da nije osiđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Pored opštih uslova i posebnih uslova, za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa
Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.
VII – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1.Potpisanu prijavu sa biografijom sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;
2.Uvjerenje o državljanstvu;
3.Izvod iz matične knjige rođenih;
4.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
5.Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
7.Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
8.Ovjerenu izjavu da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše;
9.Prijedlog programa rada za mandatni period;
10.Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);
11.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca);
12.Ovjerenu izjavu da se na kandidate ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
13.Ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.
Dokumenta se dostavljaju u orginalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR, Ul.Nikole Pašića br.4, 79101 Prijedor sa naznakom „Javni konkurs za izbor direktora (NE OTVARATI). Na poleđini koverte navesti ime, prezime i adresu stanovanja kandidata.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene
Školski odbor će razmatrati prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavijsstiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke od resornog ministra.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.