fbpx

Izbor direktora JU Građevinska škola Banjaluka

Ovaj oglas je istekao

JU Građevinska škola BL

Izbor direktora JU Građevinska škola Banjaluka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
Ju „Građevinska škola“,Banja Luka
Ul.Mladena Stojanovića br.7
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8, 9. i 10, člana 129. i člana 130. stav 1. i stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18), člana 3. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/09 i 118/09), člana 22. Statuta škole i Odluke Školskog odbora JU Građevinska škola Banjaluka broj: 1387/19 od 27.12.2019. godine, Školski odbor JU Građevinska škola Banjaluka raspisuje

KONKURS
za izbor direktora škole

I Predmet:
Školski odbor JU Građevinska škola Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Građevinska škola Banjaluka (u daljem tekstu direktor škole).

II Opis poslova:
Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III Mandat:
Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Uslovi za izbor:
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

Opšti uslovi:
Da je lice starije od 18 godina
Da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
Da ima opštu zdravstvenu (psiho-fizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:
1. Ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;
3. Nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4. Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
5. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija:
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci),
-Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent),
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (zatražiće Škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran po konkursu),
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice (ne starije od 3 mjeseci),
-Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao nastavnik ili stručni saradnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
-Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period.

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Građevinska škola Banjaluka, Mladena Stojanovića br. 7, 78 000 Banja Luka, sa naznakom za „ Javni konkurs za izbor direktora škole“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike Konkursa o odluci Vlade o imenovanju

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.01.2020

Datum objave: 08.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.