fbpx

Izbor direktora JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 130 stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 92/20 ), člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/08 i 118/09 ), te Odluke Školskog odbora broj : 379/21, Školski odbor JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, r a s p i s u j e : K O N K U R S ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

Izbor direktora JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina
Karađorđeva 5, tel.: 055/206-382, e-mail: ms011@skolers.org
Broj : 382/21

Na osnovu člana 130 stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 92/20 ), člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/08 i 118/09 ), te Odluke Školskog odbora broj : 379/21, Školski odbor JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, r a s p i s u j e :

K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje:
1.ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2.ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
3.nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4.ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole;
5.ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost uslova Konkursa:
1. Diploma o završenom najmanje prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
2. Uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno – obrazovnom radu u školi, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, odnosno potvrda kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi a nakon sticanja diplome iz člana 1. stav 1. ovog Konkursa;
3. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran;
4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog organa, ne starije od 6 mjeseci (od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa);
5. Prijedlog Programa rada direktora;
6. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa);
7. Izvod iz matične knjige rođenih;
8. Ljekarsko uvjerenje o opštoj sposobnosti za rad – izdato od nadležne zdravstvene ustanove (dostavlja naknadno izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa);
9. Fotokopija lične karte.

II
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novima.
Sva dokumenta moraju biti originalna ili ovjerene kopije. Imenovanje direktora škole vrši se na period od četiri (4) godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati biće pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa.

III
Prijave sa potrebnim dokumentima kandidati dostavljaju lično (na protokol škole) ili putem pošte, sa naznakom: „KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE“, na adresu: JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.