fbpx

Izbor direktora JU OŠ „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja

Na osnovu člana 136. stav 1 tačka 6 i člana 137. stav 3 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ , broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS“ , broj 49/18), Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja raspisuje

Izbor direktora JU OŠ „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ ,,MEŠA SELIMOVIĆ“
78 434 NASEOBINA LIŠNjA
Broj: 212/21

Na osnovu člana 136. stav 1 tačka 6 i člana 137. stav 3 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ , broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS“ , broj 49/18), Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „MEŠA SELIMOVIĆ“ NASEOBINA LIŠNjA

Ⅰ – Predmet
Školski odbor JU OŠ „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja.

Ⅱ – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Ⅲ – Mandat
Direktor JU OŠ „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja imenuje se na period od četiri godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:
Za direktora JU OŠ „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja, može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 1/16 i 66/18), i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 44/17, 31/18, 84/19, i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 49/18).
Potrebna dokumentacija koju kandidat prilaže:
1) Izvod iz matične knjige rođenih;
2) Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;
3) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;
5) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
6) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
7) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
8) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
9) Prijedlog programa rada direktora i narednom četvorogodišnjem mandatu;
10) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
11) Prijavu sa kratkom biografijom sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole.

Uvjerenje iz stava 7) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Ⅴ – rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: JU OŠ „Meša Selimović“ 78434 Naseobina Lišnja, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole“.
Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ⅵ – način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke Vlade.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2021

Datum objave: 21.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.