fbpx

Izbor direktora JU OŠ ‘’Stanko Rakita“ Banjaluka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Stanko Rakita“

Izbor direktora JU OŠ ‘’Stanko Rakita“ Banjaluka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „STANКO RAКITA“
Ul. Jova G. Popović
78000 Banja Luka
r a s p i s u j e:

КONКURS
ZA IZBOR DIREКTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠКOLE ‘’STANКO RAКITA’’ BANJA LUКA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Stanko Rakita“’’ Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Stanko rakita“’’ Banja Luka.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Stanko Rakita“ Banja Luka bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Stanko Rakita’’ Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina i
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:
1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20,63/20).
Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.
V – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Кonkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10. Кratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:
Javna ustanova Osnovna škola ‘’Stanko Rakita’’ Banja Luka, Jove G. Popovića 9, 78 000 Banja Luka sa naznakom:
‘’Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Stanko Rakita““ Banja Luka“ – ne otvarati“.

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.08.2020

Datum objave: 22.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.