fbpx

Izbor direktora JU OŠ “Sveti Sava” Modriča

Ovaj oglas je istekao

K O N K U R S ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

Izbor direktora JU OŠ "Sveti Sava" Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “SVETI SAVA” MODRIČA
CARA LAZARA 29
74 480 MODRIČA

K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.
Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora JU Osnovne škole „“Sveti Sava“Modriča može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:
Opšti uslovi:
1.da je državljanin BiH;
2.da je punoljetan;
3.da je zdrastveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

Posebni uslovi:
1.-da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– nastavnik i stručni saradnik iz stava 1. člana 177.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
2.da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3.da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4.ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

(1) Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:
1.diplomu o završenoj stručnoj spremi;
2.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetma koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
4.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
5.uvjerenje da se protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
6.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
7.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
8.kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

(2) Uvjerenje iz stava 1.tačka 4).škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije.
Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog Ministarstva.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“Modriča, ul.Cara Lazara br. 29. 74 480 Modriča sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.