fbpx

Izbor direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Petrovo

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Vuk Karadžić“ Petrovo

Izbor direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “VUK KARADžIĆ” PETROVO
OZRENSKIH ODREDA 74
74 317 PETROVO

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE
za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Vuk Karadžić“ Petrovo

I-PREDMET
Školski odbor JU OŠ „Vuk Karadžić“ Petrovo, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Petrovo.

II-OPIS POSLOVA
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Ministru i Školskom odboru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III-MANDAT
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog Ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane Školskog odbora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV-USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Na mjesto direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Petrovo mogu konkurisati lica koja ispunjavaju uslove propisane Ustavom BiH, članom 26 , Zakonom o radu RS ( „Sl.glasnik RS“ broj:1/16 i 66/18 ), članom 137 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS“,broj: 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20 ).

1.OPŠTI USLOVI
-da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,na navedenom radnom mjestu

1. POSEBNI USLOVI:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili evivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi. postupak

2. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. Stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

V-POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeće dokumente:
1.Izvod iz matične knjige rođenih,
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Diploma o završenoj stručnoj spremi,
4.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili kao nastavnik predmeta koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,
5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
7.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9.Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10.Kratka biografija sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima rada.
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavnjaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od šest (6 ) mjeseci .
Dostavljena dokumentacija ( koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

VI-ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju na području Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola,,Vuk Karadžić“ Petrovo, Ozrenskih odreda 74,74317 Petrovo, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola,,Vuk Karadžić“ Petrovo – „ne otvaraj“.

VII-NAPOMENA
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i Ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imnenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovna škola,,Vuk Karadžić“ Petrovo u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: ..

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.