fbpx

Izbor direktora JU Škola učenika u privredi Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Škola učenika u privredi Banja Luka

Izbor direktora JU Škola učenika u privredi Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU Škola učenika u privredi Banja Luka
Nikole Pašića 11A

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), člana 3. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 108/09 i 118/09) i člana 19. Statuta JU Škola učenika u privredi Banja Luka, Školski odbor raspisuje

К O N К U R S
za izbor direktora JU Škola učenika u privredi Banja Luka

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i to:
-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne tačke ;
-da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog intergriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova ( originale ili ovjerene kopije dokumenata):
-kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;
-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;
-ljekarsko uvjerenje o oštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci);
-diplomu o završenom najmanje prvom ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno obrazovno- vaspitnom procesu;
-uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od tri mjeseca);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlstavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od tri mjeseca);
-uvjerenje kojim se potvrđuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz stava 1. tačka 1. ovog konkursa;
-prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefonom dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Škola učenika u privredi Banja Luka, Nikole Pašića 11A, sa naznakom: „Кonkurs za izbor direktora škole“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija (dokumenti) neće biti vraćena kandidatima.
Direktora škole imenuje Vlada Republike Srpske na prijedlog ministra prosvjete i kulture. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor će razmotriti prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke školi.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.07.2019

Datum objave: 10.07.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.