fbpx

Izbor direktora JU Srednje škole „Nikola Tesla“ Teslić

JU Srednje škole „Nikola Tesla“ Teslić

Izbor direktora JU Srednje škole „Nikola Tesla“ Teslić

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJA ŠКOLA “NIКOLA TESLA” TESLIĆ
КARAĐORĐEVA 10 A
74 270 TESLIĆ

КONКURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREКTORA ŠКOLE

I – Opis poslova
Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole.
Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

II – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

III – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Ošti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je punoljetan i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
– da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V – Potrebna dokumentacija
Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz potpisanu prijavu na konkurs, dužni dostaviti:
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– Uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik, na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Prijedlog programa rada direktora u mandatnom periodu,
– Biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima rada,
– Ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– Drugi dokazi o znanju i sposobnostima.

Tražena konkursna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić u Tesliću, Кarađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole (NE OTVARATI).“
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

VII – Napomene
Školski odbor JU Srednje škole „Nikola Tesla“ Teslić u Tesliću, nakon razmatranja prispjelih prijava kandidata, ministru prosvjete i kulture će dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o odluci Vlade o imenovanju direktora škole, u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.04.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.